Le Petit Prince / Malý princ — czytaj online. Strona 4

Francusko-słowacka dwujęzyczna książka

Antoine de Saint-Exupéry

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Malý princ

– Si j’ordonnais à un général de voler d’une fleur à l’autre à la façon d’un papillon, ou d’écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n’exécutait pas l’ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort?

— Keby som prikázal niektorému generálovi, aby lietal z kvetiny na kvetinu ako motýľ, alebo aby napísal tragédiu, či aby sa premenil na morského vtáka, a ten generál by rozkaz nevykonal, kto by to zavinil, on, alebo ja?

– Ce serait vous, dit fermement le petit prince.

— Boli by ste to vy, — pevne odpovedal Malý princ.

– Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L’autorité repose d’abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d’aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J’ai le droit d’exiger l’obéissance parce que mes ordres sont raisonnables.

— Správne. Od každého treba žiadať len to, čo môže dať, — pokračoval kráľ. — Autorita sa zakladá predovšetkým na rozume. Ak prikážeš svojmu ľudu, aby sa šiel hodiť do mora, urobí revolúciu. Ja mám právo vyžadovať poslušnosť, pretože moje rozkazy sú rozumné.

– Alors mon coucher de soleil? rappela le petit prince qui jamais n’oubliait une question une fois qu’il l’avait posée.

— A čo ten môj západ slnka? — pripomenul mu Malý princ, ktorý nikdy nezabúdal na otázku, keď ju už raz položil.

– Ton coucher de soleil, tu l’auras. Je l’exigerai. Mais j’attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables.

— Budeš mať ten svoj západ slnka. Vyžiadam si ho. Ale vo svojej vladárskej múdrosti počkám, kým budú priaznivé podmienky.

– Quand ça sera-t-il? s’informa le petit prince.

— A kedy to bude? — zaujímal sa Malý princ.

– Hem! Hem! lui répondit le roi, qui consulta d’abord un gros calendrier, hem! hem! ce sera, vers… vers… ce sera ce soir vers sept heures quarante! Et tu verras comme je suis bien obéi.

— Hm, hm! — zamumlal kráľ a najprv nazrel do hrubé ho kalendára. — Hm, hm, bude to asi… asi… bude to dnes večer asi o tri štvrte na osem. A uvidíš, ako presne sa plnia moje príkazy.

Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis il s’ennuyait déjà un peu:

Malý princ zívol. Ľutoval, že prišiel o západ slnka. A už sa aj trochu nudil.

– Je n’ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir!

— Nemám tu už čo robiť, — povedal kráľovi. — Idem za sa ďalej!

– Ne pars pas, répondit le roi qui était si fier d’avoir un sujet. Ne pars pas, je te fais ministre!

— Neodchádzaj, — povedal kráľ, veď bol taký pyšný, že má poddaného. — Neodchádzaj, vymenúvam ťa za ministra!

– Ministre de quoi?

— Za ministra čoho?

– De… de la justice!

— Za ministra… za ministra spravodlivosti!

– Mais il n’y a personne à juger!

— Ale tu niet koho súdiť!

– On ne sait pas, lui dit le roi. Je n’ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux, je n’ai pas de place pour un carrosse, et ça me fatigue de marcher.

— To sa nevie, — odpovedal mu kráľ. — Ešte som nevy konal cestu okolo svojho kráľovstva. Som už veľmi starý, nemám tu miesto pre koč, a chôdza ma unavuje.

– Oh! Mais j’ai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d’œil sur l’autre côté de la planète. Il n’y a personne là-bas non plus…

— Och! Ale ja som ho už celé videl, — povedal Malý princ a naklonil sa, aby sa ešte raz pozrel na druhú stranu planéty. — Ani tam na druhej strane nikto nie je…

– Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C’est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c’est que tu es un véritable sage.

— Budeš teda súdiť sám seba, — odpovedal mu kráľ. — To je najťažšie. Je oveľa ťažšie súdiť samého seba ako svojho blížneho. Ak sa ti podarí samého seba dobre súdiť, bude to znamenať, že si ozajstný mudrc.

– Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n’importe où. Je n’ai pas besoin d’habiter ici.

— Súdiť samého seba môžem hocikde, — vravel Malý princ. — Nemusím bývať práve tu.

– Hem! Hem! dit le roi, je crois bien que sur ma planète il y a quelque part un vieux rat. Je l’entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l’économiser. Il n’y en a qu’un.

— Hm, hm! — zamumlal kráľ. — Myslím, že na mojej planéte musí byť niekde stará myš. Počujem ju v noci. Môžeš súdiť tú starú myš. Z času na čas ju odsúdiš na smrť. Tak bude jej život závisieť od tvojej spravodlivosti. Ale ty jej za každým udelíš milosť, aby ti ostala. Je tu len jedna jediná.

– Moi, répondit le petit prince, je n’aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m’en vais.

— Ja nemám rád, keď sa odsudzuje na smrť, — odpove— dal Malý princ, — a naozaj si myslím, že odídem.

– Non, dit le roi.

— Nie, — povedal kráľ.

Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque:

Ale Malý princ bol už pripravený, a pretože nechcel starého vládcu zarmútiť, povedal:

– Si Votre Majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m’ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables…

— Ak si vaše veličenstvo želá, aby ho presne poslúchali, mohlo by mi dať rozumný rozkaz. Mohlo by mi, napríklad, prikázať, aby som odišiel skôr ako o minútu. Zdá sa mi, že podmienky sú priaznivé…

Le roi n’ayant rien répondu, le petit prince hésita d’abord, puis, avec un soupir, prit le départ.

Pretože kráľ neodpovedal, Malý princ najprv váhal, potom so vzdychom odchádzal.

– Je te fais mon ambassadeur, se hâta alors de crier le roi.

— Menujem ťa svojím vyslancom, — poponáhľal sa vtom zakričať kráľ.

Il avait un grand air d’autorité.

Tváril sa veľmi vznešene.

Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince, en lui-même, durant son voyage.

„Dospelí sú veľmi čudní,“ vravel si Malý princ počas svojej cesty.

CHAPITRE XI

XI

La seconde planète était habitée par un vaniteux:

Na druhej planéte býval márnivec.

– Ah! Ah! Voilà la visite d’un admirateur! s’écria de loin le vaniteux dès qu’il aperçut le petit prince.

— Ach, ach! Prišiel ma navštíviť obdivovateľ! — vykríkol, len čo v diaľke zazrel Malého princa.

Car, pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs.

Pretože márnivci vidia v ostatných ľuďoch svojich obdivovateľov.

– Bonjour, dit le petit prince. Vous avez un drôle de chapeau.

— Dobrý deň, — povedal Malý princ. — Máte čudný klobúk.

– C’est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C’est pour saluer quand on m’acclame. Malheureusement il ne passe jamais personne par ici.

— Mám ho preto, aby som mohol pozdravovať, — odpovedal mu márnivec. — Aby som mohol pozdravovať, keď ma s jasotom vítajú. Bohužiaľ, tadiaľto nikdy nikto nejde.

– Ah oui? dit le petit prince qui ne comprit pas.

— Ach, naozaj? — povedal Malý princ, ktorý mu neporozumel.

– Frappe tes mains l’une contre l’autre, conseilla donc le vaniteux.

— Zatlieskaj, — poradil mu teda márnivec.

Le petit prince frappa ses mains l’une contre l’autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau.

Malý princ zatlieskal. Márnivec nadvihol klobúk a skromne pozdravil.

«Ça c’est plus amusant que la visite au roi», se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l’une contre l’autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau.

„Toto je zábavnejšie ako návšteva u kráľa,“ vravel si v duchu Malý princ. A opäť zatlieskal. Márnivec znova dvíhal klobúk z hlavy a pozdravoval.

Après cinq minutes d’exercice le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu:

Jednotvárnosť takejto hry Malého princa po piatich minútach unavila.

– Et, pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire?

— Čo treba urobiť, aby klobúk spadol? — spýtal sa.

Mais le vaniteux ne l’entendit pas. Les vaniteux n’entendent jamais que les louanges.

Ale márnivec ho nepočul. Márnivci počujú iba chválu.

– Est-ce que tu m’admires vraiment beaucoup? demanda-t-il au petit prince.

— Naozaj ma veľmi obdivuješ? — spýtal sa Malého princa.

– Qu’est-ce que signifie admirer?

— Čo znamená obdivovať?

– Admirer signifie reconnaître que je suis l’homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète.

— Obdivovať znamená uznať, že som najkrajší, najlepšie oblečený, najbohatší a najinteligentnejší človek na planéte.

– Mais tu es seul sur ta planète!

— Ale veď si na svojej planéte sám!

– Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même!

— Urob mi tú radosť. Aj tak ma obdivuj!

– Je t’admire, dit le petit prince, en haussant un peu les épaules, mais en quoi cela peut-il bien t’intéresser?

— Obdivujem ťa, — povedal Malý princ, pokrčiac trochu plecami, — no ako ťa to len môže zaujímať?

Et le petit prince s’en fut.

A Malý princ odišiel.

Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage.

„Dospelí sú rozhodne veľmi čudní,“ vravel si v duchu počas cesty.

CHAPITRE XII

XII

La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie:

Na ďalšej planéte býval pijan. Táto návšteva bola veľmi krátka, ale Malý princ bol po nej veľmi skľúčený.

– Que fais-tu là? dit-il au buveur, qu’il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines.

— Čo tu robíš? — spýtal sa pijana, ktoré ho našiel, ako mlčky sedí pred radom prázdnych a radom plných fliaš.

– Je bois, répondit le buveur, d’un air lugubre.

— Pijem, — odpovedal pijan s pochmúrnymvýrazom.

– Pourquoi bois-tu? lui demanda le petit prince.

— Prečo piješ? — pýtal sa ho Malý princ.

– Pour oublier, répondit le buveur.

— Aby som zabudol, — odpovedal pijan.

– Pour oublier quoi? s’enquit le petit prince qui déjà le plaignait.

— Aby si zabudol? A na čo? — vyzvedal Malý princ, lebo ho už ľutoval.

– Pour oublier que j’ai honte, avoua le buveur en baissant la tête.

— Aby som zabudol, že sa hanbím, — priznal pijan a ovesil hlavu.

– Honte de quoi? s’informa le petit prince qui désirait le secourir.

— Za čo sa hanbíš? — vypytoval sa Malý princ, lebo mu chcel pomôcť.

– Honte de boire! acheva le buveur qui s’enferma définitivement dans le silence.

— Hanbím sa, že pijem! — dodal pijan a načisto sa od mlčal.

Et le petit prince s’en fut, perplexe.

A Malý princ celý zmätený odišiel.

Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant le voyage.

„Dospelí sú rozhodne veľmi, veľmi čudní,“ vravel si v duchu počas cesty.

CHAPITRE XIII

XIII

La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu’il ne leva même pas la tête à l’arrivée du petit prince.

Štvrtá planéta patrila biznismenovi. Ten človek bol taký zaujatý, že pri príchode Malého princa ani hlavu nezdvihol.

– Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte.

— Dobrý deň, — povedal mu Malý princ. — Vyhasla vám cigareta.

– Trois et deux font cinq. Cinq et sept douze. Douze et trois quinze. Bonjour. Quinze et sept vingt-deux. Vingt-deux et six vingt-huit. Pas le temps de la rallumer. Vingt-six et cinq trente et un. Ouf! Ça fait donc cinq cent un millions six cent vingt-deux mille sept cent trente et un.

— Tri a dva je päť. Päť a sedem dvanásť. Dvanásť a tri pätnásť. Dobrý deň. Pätnásť a sedem dvadsaťdva. Dvadsať dva a šesť dvadsaťosem. Nemám čas znova ju zapáliť. Dvadsaťšesť a päť tridsaťjeden. Uf! Robí to teda päťstojeden miliónov šesťstodvadsaťdvatisíc sedemstotridsaťjeden.

– Cinq cents millions de quoi?

— Päťsto miliónov čoho?

– Hein? Tu es toujours là? Cinq cent un millions de… je ne sais plus… J’ai tellement de travail! Je suis sérieux, moi, je ne m’amuse pas à des balivernes! Deux et cinq sept…

— Čože? Ty si ešte tu? Päťstojeden miliónov… už ne viem čoho… Mám toľko práce! Ja som vážny človek, ne zabávam sa táraním hlúpostí! Dva a päť sedem…

– Cinq cent un millions de quoi, répéta le petit prince qui jamais de sa vie, n’avait renoncé à une question, une fois qu’il l’avait posée.

— Päťstojeden miliónov čoho? — opakoval Malý princ, pretože sa nikdy v živote nevzdal otázky, ktorú už raz položil.

Le businessman leva la tête:

Biznismen zodvihol hlavu:

– Depuis cinquante-quatre ans que j’habite cette planète-ci, je n’ai été dérangé que trois fois. La première fois ç’a été, il y a vingt-deux ans, par un hanneton qui était tombé Dieu sait d’où. Il répandait un bruit épouvantable, et j’ai fait quatre erreurs dans une addition.

— Za päťdesiatštyri rokov, čo bývam na tejto planéte, ma vyrušili len tri razy. Po prvý raz to bolo pred dvadsiatimi dvoma rokmi, keď sem spadol bohvieodkiaľ chrúst. Hrozne bzučal a ja som urobil štyri chyby pri spočítaní.

La seconde fois ç’a été, il y a onze ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d’exercice. Je n’ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois… la voici! Je disais donc cinq cent un millions…

Po druhý raz to bolo pred jedenástimi rokmi, keď som mal reumatický záchvat. Chýba mi pohyb. Nemám čas na prechádzky. Ja som vážny človek. A po tretí raz… práve teraz! Vravel som teda päťstojeden miliónov…

– Millions de quoi?

— Miliónov čoho?

Le businessman comprit qu’il n’était point d’espoir de paix:

Biznismen pochopil, že nemá nijakú nádej na pokoj.

– Millions de ces petites choses que l’on voit quelquefois dans le ciel.

— Miliónov tých malých vecí, ktoré niekedy vidíme na oblohe.

– Des mouches?

— Múch?

– Mais non, des petites choses qui brillent.

— Ale nie, tým malých vecí, čo sa trblietajú.

– Des abeilles?

— Včiel?

– Mais non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi! Je n’ai pas le temps de rêvasser.

— Ale nie. Tých malých zlatých vecí, o ktorých plano rojčia povaľači. No ja som vážny človek! Ja nemám čas na rojčenie.

– Ah! des étoiles?

— Ach! Hviezd?

– C’est bien ça. Des étoiles.

— To je ono. Hviezd.

– Et que fais-tu de cinq cents millions d’étoiles?

— A čo robíš s tými päťsto miliónmi hviezd?

– Cinq cent un millions six cent vingt-deux mille sept cent trente et un. Je suis sérieux, moi, je suis précis.

— S päťstojeden miliónmi šesťstodvadsaťdvatisíc sedemstotridsaťjeden hviezdami. Ja som vážny človek, ja som presný.

– Et que fais-tu de ces étoiles?

— A čo robíš s tými hviezdami?

– Ce que j’en fais?

— Čo s nimi robím?

– Oui.

— Áno.

– Rien. Je les possède.

— Nič. Vlastním ich.

– Tu possèdes les étoiles?

— Ty vlastníš hviezdy?

– Oui.

— Áno.

– Mais j’ai déjà vu un roi qui…

— Ale ja som už videl kráľa, ktorý…

– Les rois ne possèdent pas. Ils «règnent» sur. C’est très différent.

— Králi nevlastnia. Oni vládnu nad. To je veľký rozdiel.

– Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles?

— A čo z toho máš, že vlastníš hviezdy?

– Ça me sert à être riche.

— Robí to zo mňa boháča.

– Et à quoi cela te sert-il d’être riche?

— A čo z toho máš, že si boháčom?

– À acheter d’autres étoiles, si quelqu’un en trouve.

— Môžem si kúpiť iné hviezdy, ak niekto nejaké objaví.

Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un peu comme mon ivrogne.

„Tento človek,“ vravel si v duchu Malý princ, „mudruje skoro ako ten môj opilec.“

Cependant il posa encore des questions:

Aj tak mu ešte položil ďalšie otázky:

– Comment peut-on posséder les étoiles?

— Ako môžeme vlastniť hviezdy?

– À qui sont-elles? riposta, grincheux, le businessman.

— A komu patria? — odsekol nevrlo biznismen.

– Je ne sais pas. À personne.

— Neviem. Nikomu.