About Bilinguator

About

Bilinguator is a global online library of bilingual books in all possible language couples. Our website contains a wide variety of languages, authors, genres, and download formats: FB2, EPUB, PDF and TXT. To start working with the service, just select the language couple you are interested in and click the “Search” button.

Bilinguator — гэта глабальная анлайн-бібліятэка кніг-білінгв (двухмоўных кніг) на ўсіх магчымых парах моў. На нашым сайце прадстаўлена вялікая разнастайнасць моў, аўтараў, жанраў, а таксама фарматаў для запампоўкі: FB2, EPUB, PDF і TXT. Для пачатку працы з сэрвісам досыць абраць цікавую пару моў і націснуць кнопку «Пошук».

Bilingual books is not our invention. There are plenty of publishing houses proposing bilingual books nowadays. But the range of available topics, genres, languages is always limited by their popularity and economic expediency. We intend to change it churning out the production of bilingual books.

Кнігі-білінгвы — гэта не наша вынаходзтва. У цяперашні час існуе мноства выдавецтваў па ўсім свеце, якія прапануюць двухмоўныя кнігі. Але выбар тэм, жанраў, моў заўсёды абмежаваны іх папулярнасцю і эканамічнай мэтазгоднасцю. Мы хочам змяніць гэта, паставіўшы працэс стварэння кніг-білінгвы на канвеер.

Our mission

Наша місія

Destruction of language barriers and popularization of foreign literature.

Разбурэнне моўных бар’ераў і папулярызацыя замежнай літаратуры.

What are bilingual books for?

Навошта чытаць білінгвы?

Bilingual books are well suited for those who study foreign languages. They help to immerse yourself in the language environment and significantly replenish the vocabulary. By reading books of various genres, you can learn not only commonly used words, but also specialized terminology. In addition, reading texts in foreign languages expands your cultural horizons, helps to understand other peoples and the times in which they lived.

Кнігі-білінгвы добра падыходзяць для тых, хто вывучае англійскую і іншыя замежныя мовы. Яны дапамагаюць пагрузіцца ў моўнае асяроддзе і значна папоўніць слоўнікавы запас. Чытаючы кнігі розных жанраў, вы зможаце вывучыць не толькі агульнаўжывальныя словы, але і спецыялізаваную тэрміналогію. Да таго ж, чытанне тэкстаў на замежных мовах пашырае вашыя культурныя гарызонты, дапамагае зразумець іншыя народы і часы, у якія яны жылі.

What kinds of bilingual books do we offer?

Якія білінгвы мы прапануем?

Our bilingual books are available in FB2, EPUB, PDF and TXT formats for free. Besides, bilingual books in our online library differ by their structure:

Нашы білінгвы даступныя для запампоўкі ў фарматах FB2, EPUB, PDF і TXT абсалютна бясплатна. Акрамя фарматаў кнігі-білінгвы на нашым сайце адрозніваюцца па арганізацыі двух тэкстаў у кнізе:

  • Parallel bilingual books have parallel arrangement of two texts on the right and left sides, so that corresponding paragraphs in different languages are situated on the same level. Parallel bilingual books are often used in publishing poetry and song collections. In our website, they are marked as pdf cols
  • Bilingual books with alternating paragraphs in different languages. They look like pdf rows

  • Паралельныя білінгвы адрозніваюцца паралельным размяшчэннем двух тэкстаў справа і злева, так што адпаведныя абзацы на розных мовах размешчаны на адным узроўні. Паралельныя білінгвы часта выкарыстоўваюцца пры выданнi паэтычных зборнікаў і зборнікаў песень. На нашым сайце яны адзначаныя так: pdf cols
  • Білінгвы з чаргаваннем абзацаў на розных мовах. Гэтыя кнігі адзначаныя так: pdf rows

In our library, we try to form books in all possible versions and formats for greater convenience of readers.

У нашай бібліятэцы мы стараемся аформіць кнігі ва ўсіх магчымых варыянтах і фарматах для большай зручнасці чытачоў.

What languages are available?

Якія мовы даступныя?

Our texts are available in English, Belarusian, Ukrainian, Polish, German, Bulgarian, Russian and other languages. The list of languages will be constantly updated. Stay tuned for updates in our social networks.

Нашы тэксты даступныя на англійскай, беларускай, украінскай, польскай, нямецкай, балгарскай, рускай і іншых мовах. Спіс моў будзе пастаянна папаўняцца. Сачыце за абнаўленнямі ў сацыяльных сетках.