Malý princ / Маленький принц — czytaj online. Strona 4

Słowacko-rosyjska dwujęzyczna książka

Antoine de Saint-Exupéry

Malý princ

Антуан де Сент-Экзюпери

Маленький принц

— Keby som prikázal niektorému generálovi, aby lietal z kvetiny na kvetinu ako motýľ, alebo aby napísal tragédiu, či aby sa premenil na morského vtáka, a ten generál by rozkaz nevykonal, kto by to zavinil, on, alebo ja?

— Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват — он или я?

— Boli by ste to vy, — pevne odpovedal Malý princ.

— Вы, ваше величество, — ни минуты не колеблясь, ответил Маленький принц.

— Správne. Od každého treba žiadať len to, čo môže dať, — pokračoval kráľ. — Autorita sa zakladá predovšetkým na rozume. Ak prikážeš svojmu ľudu, aby sa šiel hodiť do mora, urobí revolúciu. Ja mám právo vyžadovať poslušnosť, pretože moje rozkazy sú rozumné.

— Совершенно верно, — подтвердил король. — С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны.

— A čo ten môj západ slnka? — pripomenul mu Malý princ, ktorý nikdy nezabúdal na otázku, keď ju už raz položil.

— А как же заход солнца? — напомнил Маленький принц: раз о чём-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа.

— Budeš mať ten svoj západ slnka. Vyžiadam si ho. Ale vo svojej vladárskej múdrosti počkám, kým budú priaznivé podmienky.

— Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя.

— A kedy to bude? — zaujímal sa Malý princ.

— А когда условия будут благоприятные? — осведомился Маленький принц.

— Hm, hm! — zamumlal kráľ a najprv nazrel do hrubé ho kalendára. — Hm, hm, bude to asi… asi… bude to dnes večer asi o tri štvrte na osem. A uvidíš, ako presne sa plnia moje príkazy.

— Гм, гм, — ответил король, листая толстый календарь. — Это будет… Гм, гм… Сегодня это будет в семь часов сорок минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится моё повеление.

Malý princ zívol. Ľutoval, že prišiel o západ slnka. A už sa aj trochu nudil.

Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется! И, по правде говоря, ему стало скучновато.

— Nemám tu už čo robiť, — povedal kráľovi. — Idem za sa ďalej!

— Мне пора, — сказал он королю. — Больше мне здесь нечего делать.

— Neodchádzaj, — povedal kráľ, veď bol taký pyšný, že má poddaného. — Neodchádzaj, vymenúvam ťa za ministra!

— Останься! — сказал король: он был очень горд тем, что у него нашёлся подданный, и не хотел с ним расставаться. — Останься, я назначу тебя министром.

— Za ministra čoho?

— Министром чего?

— Za ministra… za ministra spravodlivosti!

— Ну… юстиции.

— Ale tu niet koho súdiť!

— Но ведь здесь некого судить!

— To sa nevie, — odpovedal mu kráľ. — Ešte som nevy konal cestu okolo svojho kráľovstva. Som už veľmi starý, nemám tu miesto pre koč, a chôdza ma unavuje.

— Как знать, — возразил король. — Я ещё не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар, для кареты у меня нет места, а ходить пешком так утомительно…

— Och! Ale ja som ho už celé videl, — povedal Malý princ a naklonil sa, aby sa ešte raz pozrel na druhú stranu planéty. — Ani tam na druhej strane nikto nie je…

Маленький принц наклонился и ещё раз заглянул на другую сторону планеты.
— Но я уже смотрел! — воскликнул он. — Там тоже никого нет.

— Budeš teda súdiť sám seba, — odpovedal mu kráľ. — To je najťažšie. Je oveľa ťažšie súdiť samého seba ako svojho blížneho. Ak sa ti podarí samého seba dobre súdiť, bude to znamenať, že si ozajstný mudrc.

— Тогда суди сам себя, — сказал король. — Это самое трудное. Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.

— Súdiť samého seba môžem hocikde, — vravel Malý princ. — Nemusím bývať práve tu.

— Сам себя я могу судить где угодно, — сказал Маленький принц. — Для этого мне незачем оставаться у вас.

— Hm, hm! — zamumlal kráľ. — Myslím, že na mojej planéte musí byť niekde stará myš. Počujem ju v noci. Môžeš súdiť tú starú myš. Z času na čas ju odsúdiš na smrť. Tak bude jej život závisieť od tvojej spravodlivosti. Ale ty jej za každým udelíš milosť, aby ti ostala. Je tu len jedna jediná.

— Гм, гм… — сказал король. — Мне кажется, где-то на моей планете живёт старая крыса. Я слышу, как она скребётся по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай её к смертной казни. От тебя будет зависеть её жизнь. Но потом каждый раз надо будет её помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна.

— Ja nemám rád, keď sa odsudzuje na smrť, — odpove— dal Malý princ, — a naozaj si myslím, že odídem.

— Не люблю я выносить смертные приговоры, — сказал Маленький принц. — И вообще мне пора.

— Nie, — povedal kráľ.

— Нет, не пора, — возразил король.

Ale Malý princ bol už pripravený, a pretože nechcel starého vládcu zarmútiť, povedal:

Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха.

— Ak si vaše veličenstvo želá, aby ho presne poslúchali, mohlo by mi dať rozumný rozkaz. Mohlo by mi, napríklad, prikázať, aby som odišiel skôr ako o minútu. Zdá sa mi, že podmienky sú priaznivé…

— Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, — сказал он, — вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты… Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные.

Pretože kráľ neodpovedal, Malý princ najprv váhal, potom so vzdychom odchádzal.

Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.

— Menujem ťa svojím vyslancom, — poponáhľal sa vtom zakričať kráľ.

— Назначаю тебя послом! — поспешно крикнул вдогонку ему король.

Tváril sa veľmi vznešene.

И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений.

„Dospelí sú veľmi čudní,“ vravel si Malý princ počas svojej cesty.

«Странный народ эти взрослые», — сказал себе Маленький принц, продолжая путь.

XI

ГЛАВА XI

Na druhej planéte býval márnivec.

На второй планете жил честолюбец.

— Ach, ach! Prišiel ma navštíviť obdivovateľ! — vykríkol, len čo v diaľke zazrel Malého princa.

— О, вот и почитатель явился! — воскликнул он, ещё издали завидев Маленького принца.

Pretože márnivci vidia v ostatných ľuďoch svojich obdivovateľov.

Ведь тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются.

— Dobrý deň, — povedal Malý princ. — Máte čudný klobúk.

— Добрый день, — сказал Маленький принц. — Какая у вас забавная шляпа.

— Mám ho preto, aby som mohol pozdravovať, — odpovedal mu márnivec. — Aby som mohol pozdravovať, keď ma s jasotom vítajú. Bohužiaľ, tadiaľto nikdy nikto nejde.

— Это чтобы раскланиваться, — объяснил честолюбец. — Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает.

— Ach, naozaj? — povedal Malý princ, ktorý mu neporozumel.

— Вот как? — промолвил Маленький принц: он ничего не понял.

— Zatlieskaj, — poradil mu teda márnivec.

— Похлопай-ка в ладоши, — сказал ему честолюбец.

Malý princ zatlieskal. Márnivec nadvihol klobúk a skromne pozdravil.

Маленький принц захлопал в ладоши. Честолюбец снял шляпу и скромно раскланялся.

„Toto je zábavnejšie ako návšteva u kráľa,“ vravel si v duchu Malý princ. A opäť zatlieskal. Márnivec znova dvíhal klobúk z hlavy a pozdravoval.

«Здесь веселее, чем у старого короля», — подумал Маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу.

Jednotvárnosť takejto hry Malého princa po piatich minútach unavila.

Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и Маленькому принцу это наскучило.

— Čo treba urobiť, aby klobúk spadol? — spýtal sa.

— А что надо сделать, чтобы шляпа упала? — спросил он.

Ale márnivec ho nepočul. Márnivci počujú iba chválu.

Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал.

— Naozaj ma veľmi obdivuješ? — spýtal sa Malého princa.

— Ты и в самом деле мой восторженный почитатель? — спросил он Маленького принца.

— Čo znamená obdivovať?

— А как это — почитать?

— Obdivovať znamená uznať, že som najkrajší, najlepšie oblečený, najbohatší a najinteligentnejší človek na planéte.

— Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней.

— Ale veď si na svojej planéte sám!

— Да ведь на твоей планете больше и нет никого!

— Urob mi tú radosť. Aj tak ma obdivuj!

— Ну, доставь мне удовольствие, всё равно восхищайся мною!

— Obdivujem ťa, — povedal Malý princ, pokrčiac trochu plecami, — no ako ťa to len môže zaujímať?

— Я восхищаюсь, — сказал Маленький принц, слегка пожав плечами, — но что тебе от этого за радость?

A Malý princ odišiel.

И он сбежал от честолюбца.

„Dospelí sú rozhodne veľmi čudní,“ vravel si v duchu počas cesty.

«Право же, взрослые — очень странные люди», — простодушно подумал он, пускаясь в путь.

XII

ГЛАВА ХII

Na ďalšej planéte býval pijan. Táto návšteva bola veľmi krátka, ale Malý princ bol po nej veľmi skľúčený.

На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело.

— Čo tu robíš? — spýtal sa pijana, ktoré ho našiel, ako mlčky sedí pred radom prázdnych a radom plných fliaš.

Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок — пустых и полных.
— Что это ты делаешь? — спросил Маленький принц.

— Pijem, — odpovedal pijan s pochmúrnymvýrazom.

— Пью, — мрачно ответил пьяница.

— Prečo piješ? — pýtal sa ho Malý princ.

— Зачем?

— Aby som zabudol, — odpovedal pijan.

— Чтобы забыть.

— Aby si zabudol? A na čo? — vyzvedal Malý princ, lebo ho už ľutoval.

— О чём забыть? — спросил Маленький принц; ему стало жаль пьяницу.

— Aby som zabudol, že sa hanbím, — priznal pijan a ovesil hlavu.

— Хочу забыть, что мне совестно, — признался пьяница и повесил голову.

— Za čo sa hanbíš? — vypytoval sa Malý princ, lebo mu chcel pomôcť.

— Отчего же тебе совестно? — спросил Маленький принц, ему очень хотелось помочь бедняге.

— Hanbím sa, že pijem! — dodal pijan a načisto sa od mlčal.

— Совестно пить! — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.

A Malý princ celý zmätený odišiel.

И Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий.

„Dospelí sú rozhodne veľmi, veľmi čudní,“ vravel si v duchu počas cesty.

«Да, право же, взрослые очень, очень странный народ», — думал он, продолжая путь.

XIII

ГЛАВА XIII

Štvrtá planéta patrila biznismenovi. Ten človek bol taký zaujatý, že pri príchode Malého princa ani hlavu nezdvihol.

Четвёртая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении Маленького принца даже головы не поднял.

— Dobrý deň, — povedal mu Malý princ. — Vyhasla vám cigareta.

— Добрый день, — сказал ему Маленький принц. — Ваша папироса погасла.

— Tri a dva je päť. Päť a sedem dvanásť. Dvanásť a tri pätnásť. Dobrý deň. Pätnásť a sedem dvadsaťdva. Dvadsať dva a šesť dvadsaťosem. Nemám čas znova ju zapáliť. Dvadsaťšesť a päť tridsaťjeden. Uf! Robí to teda päťstojeden miliónov šesťstodvadsaťdvatisíc sedemstotridsaťjeden.

— Три да два — пять. Пять да семь — двенадцать. Двенадцать да три — пятнадцать. Добрый день. Пятнадцать да семь — двадцать два. Двадцать два да шесть — двадцать восемь. Некогда спичкой чиркнуть. Двадцать шесть да пять — тридцать один. Уф! Итого, стало быть, пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один.

— Päťsto miliónov čoho?

— Пятьсот миллионов чего?

— Čože? Ty si ešte tu? Päťstojeden miliónov… už ne viem čoho… Mám toľko práce! Ja som vážny človek, ne zabávam sa táraním hlúpostí! Dva a päť sedem…

— А? Ты ещё здесь? Пятьсот миллионов… Уж не знаю, чего… У меня столько работы! Я человек серьёзный, мне не до болтовни! Два да пять — семь…

— Päťstojeden miliónov čoho? — opakoval Malý princ, pretože sa nikdy v živote nevzdal otázky, ktorú už raz položil.

— Пятьсот миллионов чего? — повторил Маленький принц: спросив о чём-нибудь, он не успокаивался, пока не получал ответа.

Biznismen zodvihol hlavu:

Деловой человек поднял голову.

— Za päťdesiatštyri rokov, čo bývam na tejto planéte, ma vyrušili len tri razy. Po prvý raz to bolo pred dvadsiatimi dvoma rokmi, keď sem spadol bohvieodkiaľ chrúst. Hrozne bzučal a ja som urobil štyri chyby pri spočítaní.

— Уже пятьдесят четыре года я живу на этой планете, и за всё время мне мешали только три раза. В первый раз, двадцать два года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении.

Po druhý raz to bolo pred jedenástimi rokmi, keď som mal reumatický záchvat. Chýba mi pohyb. Nemám čas na prechádzky. Ja som vážny človek. A po tretí raz… práve teraz! Vravel som teda päťstojeden miliónov…

Во второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. От сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьёзный. Третий раз… вот он! Итак, стало быть, пятьсот миллионов…

— Miliónov čoho?

— Миллионов чего?

Biznismen pochopil, že nemá nijakú nádej na pokoj.

Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя.

— Miliónov tých malých vecí, ktoré niekedy vidíme na oblohe.

— Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе.

— Múch?

— Это что же, мухи?

— Ale nie, tým malých vecí, čo sa trblietajú.

— Да нет же, такие маленькие, блестящие.

— Včiel?

— Пчёлы?

— Ale nie. Tých malých zlatých vecí, o ktorých plano rojčia povaľači. No ja som vážny človek! Ja nemám čas na rojčenie.

— Да нет же. Такие маленькие, золотые, всякий лентяй как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьёзный. Мне мечтать некогда.

— Ach! Hviezd?

— А, звёзды?

— To je ono. Hviezd.

— Вот-вот. Звёзды.

— A čo robíš s tými päťsto miliónmi hviezd?

— Пятьсот миллионов звёзд? Что же ты с ними делаешь?

— S päťstojeden miliónmi šesťstodvadsaťdvatisíc sedemstotridsaťjeden hviezdami. Ja som vážny človek, ja som presný.

— Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна. Я человек серьёзный, я люблю точность.

— A čo robíš s tými hviezdami?

— Так что же ты делаешь со всеми этими звёздами?

— Čo s nimi robím?

— Что делаю?

— Áno.

— Да.

— Nič. Vlastním ich.

— Ничего не делаю. Я ими владею.

— Ty vlastníš hviezdy?

— Владеешь звёздами?

— Áno.

— Да.

— Ale ja som už videl kráľa, ktorý…

— Но я уже видел короля, который…

— Králi nevlastnia. Oni vládnu nad. To je veľký rozdiel.

— Короли ничем не владеют. Они только правят. Это совсем другое дело.

— A čo z toho máš, že vlastníš hviezdy?

— А для чего тебе владеть звёздами?

— Robí to zo mňa boháča.

— Чтоб быть богатым.

— A čo z toho máš, že si boháčom?

— А для чего быть богатым?

— Môžem si kúpiť iné hviezdy, ak niekto nejaké objaví.

— Чтобы покупать ещё новые звёзды, если их кто-нибудь откроет.

„Tento človek,“ vravel si v duchu Malý princ, „mudruje skoro ako ten môj opilec.“

«Он рассуждает почти как пьяница», — подумал Маленький принц.

Aj tak mu ešte položil ďalšie otázky:

И стал спрашивать дальше:

— Ako môžeme vlastniť hviezdy?

— А как можно владеть звёздами?

— A komu patria? — odsekol nevrlo biznismen.

— Звёзды чьи? — ворчливо спросил делец.

— Neviem. Nikomu.

— Не знаю. Ничьи.