Daodejing / 道德经 — w językach szwedzkim i chińskim. Strona 2

Szwedzko-chińska dwujęzyczna książka

Lao Zi

Daodejing

老子

道德经

51

五十一章

Tao ger födelse åt livet,
Moralen uppfostrar,
Materian formar det,
Handlingar förfinar det.
Därför, finns det ingen av de myriader saker som inte vördar Tao eller inte uppskattar dess moral.
Detta vördande av Tao och uppskattande av dess moral är någonting de gör naturligt, utan att bli
tvingade.
Därför, ger Tao födelse.
Dess moral fostrar, utvecklar, höjer, justerar och disciplinerar,
Uppfödandet, täcker och skyddar,
Skapar men äger inte,
Handlar utan förväntning,
Leder utan att tvinga.
Detta kallas ”Mystisk Moral”.

道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。故道生之,德畜之,长之育之,成之熟之,养之覆之。生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

52

五十二章

Alla saker har en början, vilket vi kan betrakta som deras Moder.
Genom att känna Modern, kan vi känna hennes barn.
Att känna barnet, gör att du ändock kan ha en uppfattning om Modern
Du kan dö utan smärta.
Fyll igen hålen
Stäng dörrarna,
Du kan avsluta dit liv utan oro.
Öppna dörrarna,
Bli mer inblandad,
I slutet kan du inte bli hjälpt.
Att se det subtila kallas upplysning.
Att vara flexibel kallas styrka.
Använd upplysningen, men återvänd till ljuset.
Skada inte dig själv.
Detta kallas att ”praktisera det eviga”.

天下有始,以为天下母。既知其母,又知其子。既知其子,复守其母。没身不殆。塞其兑,闭其门。终身不勤。开其兑,济其事,终身不救。见小曰明,守柔曰强。用其光,复归其明,无遗身殃,是谓习常。

53

五十三章

Om jag hade ett ögonblicks klokhet
Skulle jag vandra på den Stora Vägen och endast frukta att komma bort från den.
Fastän Vägen är ganska bred
Älskar folk genvägar.
Domstolen är felfri,
Medan fälten är övervuxna med ogräs,
Och kornbodarna är tomma.
Bär de fina silkes kläder,
Bär på skarpa svärd,
Mätta sig med mat och dryck
Har välstånd i överskott.
De kallas tjuvaktiga skrävlare.
Detta är definitivt inte vägen.

使我介然有知,行于大道,唯施是畏。大道甚夷,而人好俓。朝甚除,田甚芜,仓甚虚,服文彩,带利剑,厌饮食,财货有余,是谓盗夸。非道也哉!

54

五十四章

Det väletablerade rycks inte upp med rötterna.
Den som har ett fast grepp tappar inte taget.
Generation efter generation dyrkar förfäderna utan avbrott.
Odla Tao i dig själv och moralen kommer att vara riktig.
Odla den i familjen och moralen kommer att flöda över.
Odla den i staden och moralen kommer att vara stor.
Odla den i landet och moralen kommer att vara riklig.
Odla den i världen och moralen kommer att vara överallt.
Därför, titta på dig själv och observera dig.
Titta på din familj och observera den.
Titta på din stad och observera den.
Titta på ditt land och observera det.
Tita på världen och observera den.
Hur vet jag att världen är som den är?

善建者不拔,善抱者不脱,子孙祭祀不辍。修之身,其乃德真;修之家,其德有余;修之乡,其德乃长;修之于国,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。故以身观身,以家观家,以乡观乡,以国观国,以天下观天下。吾何以知天下之然?以此。

55

五十五章

Den som förblir rik i moralisk kraft
Är som ett nyfött barn.
Bin, skorpioner och giftiga ormar biter det inte,
Vilda djur angriper det inte,
Rovfåglar slår inte sina klor i det.
Fastän dess ben är svaga
Och musklerna mjuka,
Är dess grepp starkt.
Utan att känna till blandningen mellan man och kvinna
Är barnet en perfekt produktion,
Absolut i vitalitet.
Barnet kan skrika hela dagen utan att bli hes.
Det är absolut i sin harmoni.
Förstående harmoni kallas Konstant.
Att känna till Konstanten kallas upplysning.
Närande liv kallas välsignelse.
Att ha kontroll över andningen kallas styrka.
När saker har blommat förfaller de, och
Detta kallas icke-Tao.
Icke-Tao dör snabbt.

含德之厚,比于赤子。毒虫不螫,猛兽不据,玃鸟不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而朘作,精之至。终日号而不嗄,和之至。知和曰常,知常曰明,益生曰祥,心使气曰强。物壮则老,谓之不道,不道早已。

56

五十六章

Hon som vet talar inte.
Hon som talar vet inte.
Fyll igen dina hål, stäng dina dörrar,
Mjuka upp dina kantigheter, lossa dina band.
Mjuka upp ditt bländande sken och bli ett med vardagen.
Detta kallas mystisk enhet.
Fastän du inte kan äga Tao, är den ditt innersta
Och samtidigt är den dig avlägsen.
Fastän du inte kan äga den, har du nytta av den,
Och kan bli skadad av den.
Du kan inte äga den, men är uppskattad genom den
Och anspråkslös av den.
Därför värderar världen dig.

知者不言,言者不知。塞其兑,闭其门,挫其锐,解其忿,和其光,同其尘,是谓玄同。故不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,亦不可得而害,不可得而贵,亦不可得而贱。故为天下贵。

57

五十七章

Använd rättvisa i styrandet av staten.
Använd överraskningstaktik i krigföring.
Var ointresserad och du kommer att äga världen.
Hur vet jag att det är så?
Genom detta:
Ju mer regler det finns,
Desto fattigare blir folket.
Ju mer dödliga vapen folk äger,
Ju mörkare är landet och stammen.
Ju smartare människorna är,
Ju mer speciella handlingar kan de utföra.
Ju petigare lagarna är,
Desto fler tjuvar och gangsters finns det.
Därför säger de visa:
”Jag tvingar inte fram min filosofi och människorna förändrar sig ändå.
Jag uppskattar min klarhet och människorna rättar till sig själva.
Jag ingriper inte och människorna berikar sig trots det.
Jag har inga önskningar
Och människorna upptäcker sina unika medvetanden”.

以正治国,以奇用兵,以无事取天下。吾何以知其然?以此。天下多忌讳,而人弥贫;人多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起;法物滋彰,盗贼多有。故圣人云:‘我无为,人自化;我好静,人自正;我无事,人自富;我无欲,人自朴。’

58

五十八章

När myndigheten låter folket vara ifred
Är de avslappnade.
När myndigheten är petig
Blir människorna oroliga.
Motgång har med tur att göra.
Tur gömmer olycka.
Vad har en bestämd avgränsning?
Vad är abnormt?
Det normala återgår till underlighet.
Godhet återgår till förvrängning.
Folk har uppenbarligen varit förvirrade en lång tid.
Därför reglerar de visa saker utan att ingripa.
De slipar utan att separera,
Rätar ut utan att dra upp riktlinjer.
De lyser utan att glänsa.

其政闷闷,其人醇醇;其政察察,其人缺缺。祸,福之所倚;福,祸之所伏。熟知其极?其无正。政复为奇,善复为妖。人之迷,其日固久。是以圣人方而不割,廉而不害,直而不肆,光而不曜。

59

五十九章

Där finns ingenting som är så bra som enkelhet
När det gäller att regera ett land och tjäna Himmelen.
Bara genom enkelhet kan du snabbt tillfriskna.
När du snabbt tillfrisknar ackumulerar du moral.
Att ha ackumulerad moral:
Det finns ingenting du inte kan övervinna.
När det inte finns någonting som du inte kan övervinna
Vem vet var gränserna går för dina möjligheter?
Dessa gränser blir outgrundliga,
Du kan besitta landet.
När Ur-Modern besitter landet kan det bli lång-livat.
Detta kallas ”att plantera rötterna djupt och ordentligt”.
Det är Vägen till lång liv och eviga visioner.

治人事天,莫若啬。夫唯啬,是谓早服。早服谓之重积德。重积德则无不克,无不克则莫知其极。莫知其极,可以有国。有国之母,可以长久。是谓深根、固蔕、长生、久视之道。

60

六十章

Att styra ett stort land är som att tillaga en liten fisk.
När du regerar folk med Tao
Kommer demoner inte att ha någon kraft.
Inte så att de inte har kraft,
Men deras kraft kommer inte att skada folket.
Eftersom de visa inte skadar folket,
Kommer de två inte att skada varandra.
Här smälter deras kraft samman till en och återvänder.

治大国若亨小鲜。以道莅天下,其鬼不神。非其鬼不神,其神不伤人。非其神不伤人,圣人亦不伤人。夫两不相伤,故得交归。

61

六十一章

En bra stat skall vara som en flodsänka.
En blandning av hela världen,
Den är världens kvinnlighet.
Kvinnlighet övervinner alltid manlighet med mjukhet
Eftersom mjukhet är mindre.
Därför om en stor stat tjänar åt en liten stat
Kommer den att vinna förtroende hos den lilla staten.
Om en liten stat tjänar åt en stor stat
Kommer den att vinna förtroende hos den stora staten.
Därför tjänar några för att vinna förtroende
Och några vinner förtroende trots slaveri.
Den stora staten vill ingenting annat
Än att förena och föda sitt folk.
Små stater vill ingenting annat
Än att tjäna rätt person.
Därför får båda vad de vill ha.
Storhet ligger i att tjäna.

大国者下流,天下之交,天下之牝。牡常以静胜牝,以静为下。故大国以下小国,则取小国;小国以下大国,则取大国。故或下以取,或下如取。大国不过欲兼畜人,小国不过欲入事人。此两者各得其所欲,大者宜为下。

62

六十二章

Tao är gömd djupt i alla ting.
Den är en god skatt
Och en tillflykt för det som inte är så bra.
Med skickliga ord kan du bli framgångsrik.
Med hedersvärda handlingar kan du bli uppskattad.
Folk kanske inte är så bra, men hur kan du förneka dem?
Därför, även om det finns fina juveler som bärs fram på hästar vid kejsarens kröning och installationen av de tre prinsarna,
Är inte detta så bra som att stanna där du är
Och låta dig utvecklas i Tao.
Varför värderade de gamla Tao så mycket?
Man kan inte säga att det var för söka vinning
Eller för att avskräcka brott med bestraffning.
Därför är den det mesta prisade i världen.

道者,万物之奥。善,人之宝;不善,人之所不保。美言可以市尊,行可以加人。人之不善,何弃之有?故立天子,置三公,虽有拱璧以先驷马,不如坐进此道。古之所以贵此道者何?不曰求以得,有罪以勉,故为天下贵。

63

六十三章

Handla utan att ”göra”
Bli inblandad utan att manipulera.
Smaka utan att smaka.
Göra det stora smått,
Och gör många, få.
Svara på ilska med moral.
Bearbeta svårigheter medan det fortfarande är lätt.
Ta itu med det stora medan det fortfarande är litet.
Det svåra i livet
Börjar alltid med att vara lätt.
Stora företag har en gång varit små.
Därför tar den vise aldrig itu med det stora
Och får på så vis möjlighet att förverkliga sin storhet.
Oviktiga ord genererar liten övertygelse,
Mycket bekvämlighet leder till mycket svårighet.
Därför behandlar den vise saker som om de var svåra,
Och härav, blir de lättare.

为无为,事无事,味无味。大小多少,报怨以德。图难于易,为大于细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。夫轻诺必寡信,多易必多难,是以圣人犹难之,故终无难。

64

六十四章

Det som ligger och vilar är lätt att ta tag i.
Det som ännu inte har inträffat är lätt att planera för.
Det som är ömtåligt kan med lätthet brytas sönder.
Det som är ytterst litet kan med lätthet spridas.
Hantera saker innan de uppstår.
Klara av affärer innan de är en enda röra.
Ett tjockt träd växer upp från ett pyttelitet frö.
En hög byggnad börjar med en hög jord.
En resa på hundra mil börjar med ett steg.
Planlägg saker, och du är besegrad;
Håll fast, och du tappar taget.
Den vise få det inte att gå ihop, därför är hon inte slagen.
Genom att inte hålla fast, förlorar hon inte det.
När folk funderar ut sina projekt
Tröttnar de ofta innan det är klart.
Om du är lika engagerad vid slutet
Som du var vid början,
Kommer du inte att bli så besviken.
Därför vill den vise ha icke-längtan,
Värdera inte sällsynta saker,
Studera det som inte kan läras in
Så att Tao kan rätta till misstagen hos den genomsnittliga människan
Och hjälp alla saker i att manifestera sin sanna natur
Utan att tvinga fram det.

其安易持,其未兆易谋,其脆易破,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵难得之货;学不学,复众人之所过。以辅万物之自然而不敢为。

65

六十五章

De gamla var skickliga i att använda Tao
De upplyste inte människorna,
Utan gav dem snarare enkelheten.
När människorna är svåra att styra
Beror det på deras duktighet.
Därför
Om du använder duktighet för att styra staten
Är du en statens rövare.
Om du inte använder duktighet för att styra staten
Är du en välsignelse åt staten.
Att alltid känna till det lämpliga kallas
Mystisk Moral.
Hur djup och vittgående är inte den Mystiska Moralen!
Den får allt att återvända
Tills de når den Stora Normen.

古之善为道者,非以明人,将以愚之。民之难治,以其多智。以智治国,国之贼;不以智治国,国之福。知此两者,亦揩式。常知揩式,是谓玄德。玄德深远,与物反,然后乃至大顺。

66

六十六章

Anledningen till att floder och hav kan betraktas som
Härskare över dalgångarnas strömmar
Är på grund av att de är belägna under dem.
Därför kan de vara deras härskare.
Så om du vill vara över folk
Måste du tala ödmjukt till dem.
Om du vill leda dem
Måste du placera dig bakom dem.
Därför är den vise placerad ovanför
Och människorna känner sig inte förtryckta.
Han är främst och de känner inget fel i det.
Därför tycker de om att placera honom främst och störs inte av det.
Eftersom han inte tävlar med någon.
Ingen tävlar därför med honom.

江海所以能为百谷王,以其善下之,故能为百谷王。是以圣人欲上人,必以言下之;欲先人,必以身后之。是以圣人处上而人不重,处前而人不害,是以天下乐推而不厌。以其不争,故天下莫与之争。

67

六十七章

Orsaken till att alla kallar min Tao stor
Är för att det inte finns någonting som den.
Det är exakt därför den är stor
Att det finns ingenting som den.
Om det var någonting som var exakt överensstämmande med den
Hur skulle den kunna vara liten?
Jag har tre skatter som jag gillar och vårdar.
Den första är medlidande,
Den andra är enkelhet,
Den tredje är att inte våga sätta mig själv före någon annan.
När jag har medlidande, kan jag vara modig.
När jag är enkel, kan jag vara generös.
När jag inte vågar sätta mig själv före någon annan
Kan jag ta tiden i akt för att förfina mina talanger.
I fall jag är modig utan medlidande
Generös utan att vara enkel, eller
Sätta mig främst utan att sätta mina egna angelägenheter sist,
Så kan jag lika gärna vara död.
Om du lönar krig med medlidande kommer du att segra.
Om du skyddar dig själv med medlidande kommer du att vara ogenomtränglig.
Himmelen kommer att ta hand om dig,
Och skydda dig med medlidande.

天下皆谓我大,不肖。夫唯大,故不肖。若肖,久矣其细!我有三宝,持而宝之:一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。夫慈,故能勇;俭,故能广;不敢为天下先,故能成器长。今舍慈且勇,舍俭且广,舍后且先,死矣。夫慈,以战则胜,以守则固。天将救之,以慈卫之。

68

六十八章

Den bästa krigaren är aldrig aggressiv.
Den bästa kämpen är aldrig argsint.
Den bästa taktikern går inte i strid med fienden.
De bästa användarna av sin talanger placerar sig själva bakom dem.
Detta kallas icke-stridande moral.
Det kallas förmågan att engagera människors talanger.
Den kallas sammanfogande med Himmelen.
De gamla var utan jämförelse bra på detta.

古之善为士者不武,善战者不怒,善胜敌者不争,善用仁者为下。是谓不争之德,是以用人之力,是谓配天古之极。

69

六十九章

Strateger har ett uttryck:
”Jag föredrar att kunna röra mig, hellre än att vara i en låst ställning
Föredrar att flytta tillbaka ett steg än gå fram en decimeter”.
Detta kallas framsteg utan att avancera;
Förbereda sig utan att vilja glänsa;
Slå till där det inte finns något försvar;
Intagande honom utan strid.
Det finns ingen större fara än att underskatta sin motståndare.
Om jag underskattar min motståndare
Kommer jag att förlora det som är kärast.
Därför
När motståndare drabba ihop
Kommer den som är ledsen för det att vara vinnaren.

用兵有言:‘吾不敢为主而为客,不敢进寸而退尺。’是谓行无行,攘无臂,仍无敌,执无兵。祸莫大于轻敌,轻敌几丧吾宝。故抗兵相加,则哀者胜。

70

七十章

Mina ord är lätta att förstå
Och lätta att praktisera.
Ändå är det ingen som förstår dem eller praktiserar dem.
Mina ord har ett ursprung;
Mina handlingar har en princip.
Det är bara på grund av att du inte förstår detta
Som du inte förstår mig.
Eftersom det är få som förstår mig
Är jag värderad.
Därför bär de visa grova kläder.
Dock gömmer sig en juvel i hans bröst.

吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。言有宗,事有君。夫唯无知,是以不我知。知我者希,则我者贵。是以圣人被褐怀玉。

71

七十一章

Det finns ingenting bättre än att veta att man inte vet.
Inte veta, men ändå tänka att man vet--
Detta är sjukdom.
Bara när du är sjuk av att vara sjuk
Kan du bli frisk.
De visa blir inte sjuka
Det beror på att hon är trött på sjukdom.
Därför är hon inte sjuk.

知不知上,不知知,病。是以圣人不病。以其病病,是以不病。

72

七十二章

När människorna inte är rädda för din kraft
Då har din kraft blivit riktigt stor.
Stör dem inte i deras inre angelägenheter.
Underkuva inte deras uppehälle.
Det är bara ditt förtryck som gör dem förtryckta.
Därför förstår den vise sig själv
Men visar inte upp sig.
Älskar sig själv
Men skryter inte.
Därför släpper hon taget
Och är nöjd med det.

民不畏威,大威至。无狭其所居,无厌其所生。夫唯不厌,是以不厌。是以圣人自知不自见,自爱不自贵。故去彼取此。

73

七十三章

Om du är modig att våga kommer du att dö.
Om du är modig i att inte-våga kommer du att leva.
En är välgörande och den andra är skadlig.
Vem förstår orsaken till varför Himmelen ogillar vad den ogillar?
Även de visa har svårt att förstå detta.
Himmelens väg är att segra med lätthet utan att kämpa.
Att svara bra utan ord,
Att komma naturligt utan att vara speciellt inbjudan,
Att planera bra utan oro.
Himmelens nät är vidsträckt.
Det är löst.
Ändå slipper ingenting igenom.

勇于敢则杀,勇于不敢则活,知此两者或利或害。天之所恶,孰知其故?天之道,不争而善胜,不言而善应,不召而自来,坦然而善谋。天网恢恢,疏而不漏。

74

七十四章

Om människorna inte är rädda för döden
Hur kan du skrämma dem med döden?
Om du får människorna att oupphörligt vara rädda för döden
Genom att fokusera på någon som gör någonting ovanligt
Och döda den personen,
Vem vågar då röra sig?
Det finns alltid officiella bödlar att hantera detta.
Om du spelar rollen av officiell bödel
Är det som att spela rollen av Mäster Snickaren.
Det är inte många som inte vill hugga av deras händer.

民不畏死,奈何以死惧之?若使常畏死,而为奇者,吾执得而杀之,熟敢?常有司杀者杀。夫代司杀者杀,是谓代大匠斲。夫代大匠斲,希有不伤其手。

75

七十五章

Orsaken till varför folket svälter
Beror på att deras härskare lägger omåttliga skatter på dem.
De är svåra att regera
Därför att deras härskare har sina egna ändamål i sinnet.
Orsaken till att folk tar lätt på döden
Är för att de vill att livet skall vara rikt.
Därför tar de lätt på döden.
Det är bara genom att inte leva för ditt eget ändamål
Som du kan ställa dig över värderingar av livet.

民之饥,以其上食税之多,是以饥。民之难治,以其上有为,是以难治。人之轻死,以其生生之厚,是以轻死。夫唯无以生为者,是贤于贵生。

76

七十六章

När folk är nyfödda är de milda och mjuka.
Vid döden är de hårda och stela.
När plantor är levande är de mjuka och fina.
När de dör, vissnar de och torkar upp.
Därför är hård och stel följden av döden.
Mild och mjuk är följden av livet.
Därför, om du är aggressiv och stel, kommer du inte att segra.
När ett träd är hårt tillräckligt, huggs det ner. Därför
Är hård och stel mindre,
Mild och mjuk är större.

人生之柔弱,其死坚强。万物草木生之柔脆,其死枯槁。故坚强者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵强则不胜,木强则共。故坚强处下,柔弱处上。

77

七十七章

Himmelens väg
Är som att hantera en pilbåge.
Överdelen böjs ner,
Nederdelen böjs upp.
Överskottet av strängen dras undan
Där det behövs mer, läggs det till.
Det är Himmelens väg
Att ta bort där det är överskott
Och lägga till där det fattas.
Människornas väg är annorlunda:
De ta bort där det behövs mer
Och lägger till där det är överskott.
Vem kan ta sitt överskott och ge det till människorna?
Bara en som äger Tao.
Därför agerar de vise utan förväntning.
Håller inte fast vid sina prestationer.
Vill inte visa sin moral.

天之道,其犹张弓!高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者与之。天之道,损有余而补不足;人道则不然,损不足,奉有余。熟能有余以奉天下?其唯有道者。是以圣人为而不恃,功成不处,斯不见贤。

78

七十八章

Ingenting i världen är mjukare än vatten,
Trots det finns ingenting bättre för att övervinna det hårda och starka.
Detta är för att ingenting kan ändra på vattnet.
Att det mjuka övervinner det hårda
Och det stilla övervinner det aggressiva
Är någonting som alla vet
Men som ingen kan göra sig själv.
Därför säger de visa:
”En som accepterar statens smuts
Blir dess mästare.
Den som accepterar dess olycka
Blir kung i världen”.
Sanningen tycks motsägande.

天下柔弱莫过于水,而攻坚;强莫之能先。其无以易之。故弱胜强,柔胜刚,天下莫能知,莫能行。故圣人云:‘受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是谓天下王。’正言若反。

79

七十九章

Efter att ha lugnat ner sin ilska
Finns det alltid förtrytelse.
Hur kan detta anses som något bra?
Därför håller de visa sin del av en överenskommelse
Och kontrollerar inte den andra personen.
Därför håller den officiella moralen vad den lovat
Och den oärlige bryter det.
Himmelens Tao har inga favoriter:
Den höjer upp det som är Bra.

和大怨,必有余怨,安可以为善?是以圣人执左契,不责于人。故有德司契,无德司彻。天道无亲,常与善人。

80

八十章

Låt landet vara litet och människorna få,
Som, även om de har många maskiner, så använder de dem inte.
De tar döden allvarligt och vandrar inte långt bort.
Fastän de har båtar och vagnar, åker de aldrig i dem.
De har vapen men de går aldrig i krig.
Låt dem återvända till att mäta genom att göra knutor i repen.
Se till att de har bra mat, ge dem fina kläder, en fridfull boning och ett avslappnat liv.
Fastän grannlandet kan ses och dess hundar och kycklingar höras,
Kommer människorna att bli gamla och dö utan att ha besökt varandras länder.

小国寡人,使有什伯之器而不用,使人重死而不远徙。虽有舟轝,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡狗之声相闻,民至老死,不相往来。

81

八十一章

De sanna orden är inte fantastiska.
Fantastiska ord är inte sanna.
Det goda debatterar inte.
Debatter är inte bra.
Den som känner verkligen är inte skolad,
Den med omfattande kunskap vet egentligen inte mycket.
De visa lägger inte på hög,
Hon ger folket sitt överskott.
Genom att ge av sitt överskott till andra blir hon berikad.
Himmelens väg är att hjälpa, inte att skada.
De visas väg är att agera utan att påstå.

信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。
圣人不积,既以为人己愈有,既以与人己愈多。天之道,利而不害。圣人之道,为而不争。