Mazais Princis / Маленький принц — czytaj online. Strona 5

Łotewsko-rosyjska dwujęzyczna książka

Antuāns de Sent-Ekziperī

Mazais Princis

Антуан де Сент-Экзюпери

Маленький принц

— Nu tad zvaigznes pieder man, jo es pirmais par tām iedomājos.

— Значит, мои, потому что я первый до этого додумался.

— Vai ar to pieliek?

— И этого довольно?

— Protams. Ja tu atrodi dimantu, kam nav īpašnieka, tas ir tavs. Ja tu atklāj kādu salu, kurai nav īpašnieka, tā ir tava. Ja tev pirmajam rodas kāda doma, tu liec to patentēt — tā ir tava. Bet man pieder zvaigznes, jo līdz šim neviens nav iedomājies, ka arī tās var piederēt.

— Ну конечно. Если ты найдёшь алмаз, у которого нет хозяина, — значит, он твой. Если ты найдёшь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придёт в голову какая-нибудь идея, ты берёшь на неё патент: она твоя. Я владею звёздами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть.

— Tas tiesa, — sacīja mazais princis. — Un ko tu dari ar tām?

— Вот это верно, — сказал Маленький принц. — И что же ты с ними делаешь?

— Es tās pārvaldu. Es tās saskaitu un atkal pārskaitu, — atteica biznesmenis. — Tas ir grūti. Bet es esmu nopietns cilvēks!

— Распоряжаюсь ими, — ответил делец. — Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно. Но я человек серьёзный.

Mazais princis vēl nebija apmierināts.

Однако Маленькому принцу этого было мало.

— Ja man pieder, piemēram, kāds kaklauts, es varu to aplikt ap kaklu un aiznest projām. Ja man pieder kāda puķe, es varu to noplūkt un paņemt līdz. Bet tu taču nevari noplūkt savas zvaigznes.

— Если у меня есть шёлковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой, — сказал он. — Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звёзды!

— Nē, bet es varu tās ielikt bankā.

— Нет, но я могу положить их в банк.

— Ko tas nozīmē?

— Как это?

— Tas nozīmē, ka es uzrakstu uz maza papīrīša zvaigžņu skaitu. Un pēc tam šo papīru ieslēdzu atvilktnē.

— А так: пишу на бумажке, сколько у меня звёзд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ.

— Un tas ir viss?

— И всё?

— Ar to pietiek!

— Этого довольно.

“Tas ir jocīgi,” mazais princis nodomāja. “Tas ir pat dzejiski. Tomēr nav sevišķi nopietni.”

«Забавно! — подумал Маленький принц. — И даже поэтично. Но не так уж это серьёзно».

Mazajam princim par to, kas ir nopietns, bija savas domas, kuras ļoti atšķīrās no pieaugušo cilvēku domām.

Что серьёзно, а что не серьёзно, — это Маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые.

— Man, — viņš piebilda, — pieder kāda puķe, ko es katru dienu aplaistu. Man ir trīs vulkāni, kurus es tīru katru nedēļu. Jo es tīru arī izdzisušo. Nekad nevar būt drošs. Tas, ka viņi man pieder, ir derīgi kā maniem vulkāniem, tā manai puķei. Bet tu neesi derīgs zvaigznēm…

— У меня есть цветок, — сказал он, — и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звёздам от тебя нет никакой пользы…

Biznesmenis atvēra muti, bet neatrada nekā , ko atbildēt, un mazais princis devās projām.

Деловой человек открыл было рот, но так и не нашёлся что ответить, и Маленький принц отправился дальше.

“Pieaugušie nudien ir ārkārtīgi dīvaini,” viņš teica sev, ceļodams tālāk.

«Нет, взрослые и правда поразительный народ», — простодушно говорил он себе, продолжая путь.

XIV

ГЛАВА XIV

Piektā planēta bija pavisam savāda. Tā bija pati mazākā no visām. Tur bija tieši tik daudz vietas, lai novietotu vienu laternu un vienu laternu iededzinātāju.

Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось что фонарь да фонарщик.

Mazais princis nekādi nevarēja saprast, kam varētu noderēt kaut kur debesīs, uz planētas, kur nav ne māju, ne iedzīvotāju, tāda laterna un tāds laternu iededzinātājs. Taču viņš nodomāja:

Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал:

“Var jau būt, ka šis cilvēks ir absurds. Tomēr viņš nav tik bezjēdzīgs kā karalis, kā godkārīgais, kā biznesmenis un kā dzērājs. Viņa darbam vismaz ir kāda jēga. Kad viņš aizdedzina savu laternu, tad šķiet, it kā viņš liktu rasties vēl vienai zvaigznei vai puķei. Kad viņš izdzēš savu laternu, viņš iemidzina savu puķi vai zvaigzni. Tā ir ļoti skaista nodarbošanās. Tā patiešām ir derīga, jo tā ir skaista.”

«Может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе всё-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь — как будто рождается ещё одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь — как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво».

Sasniedzis planētu, mazais princis goddevīgi sveicināja laternu iededzinātāju:

И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику.

— Labdien. Kādēļ tu nupat izdzēsi savu laternu?

— Добрый день, — сказал он. — Почему ты сейчас погасил фонарь?

— Tāda ir pavēle, — atbildēja laternu iededzinātājs. — Labdien.

— Такой уговор, — ответил фонарщик. — Добрый день.

— Kāda tad ir pavēle?

— А что это за уговор?

— Izdzēst laternu. Labvakar.

— Гасить фонарь. Добрый вечер.

Un viņš to izdzēsa.

И он снова засветил фонарь.

— Bet kālab tu to atkal aizdedzini?

— Зачем же ты опять его зажёг?

— Tāda ir pavēle, — atbildēja laternu iededzinātājs.

— Такой уговор, — повторил фонарщик.

— Es nesaprotu, — teica mazais princis.

— Не понимаю, — признался Маленький принц.

— Tur nav nekā ko nesaprast, — sacīja laternu iededzinātājs. — Pavēle paliek pavēle. Labdien.

— И понимать нечего, — сказал фонарщик, — уговор есть уговор. Добрый день.

Un viņš izdzēsa savu laternu.

И погасил фонарь.

Pēc tam viņš noslaucīja no pieres sviedrus ar sārti rūtotu kabatas lakatiņu.

Потом красным клетчатым платком утёр пот со лба и сказал:

— Man ir briesmīgs amats. Senāk tas bija jēdzīgāks. No rīta izdzēsu laternu un vakarā to aizdedzināju. Man bija laiks dienu atpūsties un nakti gulēt…

— Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, что бы выспаться…

— Vai tad pavēle kopš tā laika mainīta?

— А потом уговор переменился?

— Pavēle nav mainīta, — paskaidroja laternu iededzinātājs. Tā jau ir mana nelaime! Gadu no gada planēta griežas aizvien ātrāk, bet pavēle palikusi tā pati.

— Уговор не менялся, — сказал фонарщик. — В том-то и беда! Моя планета год от году вращается всё быстрее, а уговор остаётся прежний.

— Un kā ir tagad? — vaicāja mazais princis.

— И как же теперь? — спросил Маленький принц.

— Tagad, kad planēta apgriežas reizi minūtē, man vairs nav ne mirkļa atpūtas. Es aizdedzinu un izdzēšu laternu reizi minūtē!

— Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю.

— Tas nu gan ir jocīgi! Dienas pie tevis ilgst vienu minūti!

— Вот забавно! Значит, у тебя день длится всего одну минуту!

— Tas nemaz nav jocīgi, — atteica laternu iededzinātājs. — Pagājis jau vesels mēnesis, kopš mēs sarunājamies.

— Ничего тут нет забавного, — возразил фонарщик. — Мы с тобой разговариваем уже целый месяц.

— Vesels mēnesis?

— Целый месяц?!

— Jā. Trīsdesmit minūtes. Trīsdesmit dienu! Labvakar.

— Ну да. Тридцать минут. Тридцать дней. Добрый вечер!

Un viņš atkal aizdedzināja savu laternu.

И он опять засветил фонарь.

Mazajam princim aizvien vairāk iepatikās šis laternu iededzinātājs, kas bija tik uzticīgs pavēlei.

Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему всё больше нравился этот человек, который был так верен своему слову.

Viņš atcerējās, kā pats kādreiz bija meklējis saulrietus, pārbīdīdams krēslu. Viņš gribēja palīdzēt savam draugam.

Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца. И ему захотелось помочь другу.

— Paklau… es zinu kādu līdzekli, kā tu varētu atpūsties, kad vien gribētu…

— Послушай, — сказал он фонарщику, — я знаю средство: ты можешь отдыхать, когда только захочешь…

— Es jau sen to gribu, — sacīja laternu iededzinātājs.

— Мне всё время хочется отдыхать, — сказал фонарщик.

Jo var taču turēt doto vārdu un tai pašā laikā slinkot. Mazais princis turpināja:

Ведь можно быть верным слову и всё-таки ленивым.

— Tava planēta ir tik maziņa, ka tu vari to apstaigāt trīs soļos. Tev tikai jāiet pavisam lēnam, lai tu arvien atrastos saulē. Kad tu gribēsi atpūsties, tu soļosi… un diena būs tik gara, cik tu to vēlēsies…

— Твоя планетка такая крохотная, — продолжал Маленький принц, — ты можешь обойти её в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы всё время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто всё иди, иди… И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь.

— Nekāda labuma no tā nav, — noteica laternu iededzinātājs. Par visu vairāk dzīvē man tīk gulēt.

— Ну, от этого мне мало толку, — сказал фонарщик. — Больше всего на свете я люблю спать.

— Tad ir slikti, — sacīja mazais princis.

— Тогда плохо твоё дело, — посочувствовал Маленький принц.

— Tad ir slikti, — apliecināja laternu iededzinātājs. — Labdien. —

— Плохо моё дело, — подтвердил фонарщик. — Добрый день.

Un viņš izdzēsa savu laternu.

И погасил фонарь.

“Šo cilvēku,” mazais princis nodomāja, turpinot ceļojumu, “šo cilvēku visi pārējie nicinās, ir karalis, ir godkārīgais, ir dzērājs, ir biznesmenis. Tomēr vienīgi viņš man neliekas smieklīgs. Varbūt tādēļ, ka viņš nodarbojas ar kaut ko citu, nevis pats ar sevi.”

«Вот человек, — сказал себе Маленький принц, продолжая путь, — вот человек, которого все стали бы презирать — и король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому, что он думает не только о себе».

Tad mazais princis smagi nopūtās:

Маленький принц вздохнул.

“Vienīgi viņš varētu būt mans draugs. Bet viņa planēta patiesi ir pārāk maza. Tur nav vietas diviem…”

«Вот бы с кем подружиться, — подумал он ещё. — Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих…»

Mazais princis neuzdrošinājās atzīties, ka viņš skumst pēc šīs brīnumainās planētas, it īpaši tādēļ, ka tur divdesmit četrās stundās var redzēt tūkstoš četri simti četrdesmit saulrietu.

Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке ещё по одной причине: за двадцать четыре часа на ней можно любоваться закатом тысячу четыреста сорок раз!

XV

ГЛАВА XV

Sestā planēta bija desmitreiz lielāka. Tur dzīvoja kāds vecs kungs, kas rakstīja milzīgas grāmatas.

Шестая планета была в десять раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги.

— Skat! Pētnieks! — viņš iesaucās, kad ieraudzīja mazo princi.

— Смотрите-ка! Вот прибыл путешественник! — воскликнул он, заметив Маленького принца.

Mazais princis apsēdās uz galda un mazliet atvilka elpu. Viņš jau bija tik ilgi ceļojis!

Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал!

— No kurienes tu nāc? — vaicāja vecais kungs.

— Откуда ты? — спросил его старик.

— Kas ir šī lielā grāmata? — jautāja mazais princis. — Ko jūs še darāt?

— Что это за огромная книга? — спросил Маленький принц. — Что вы здесь делаете?

— Es esmu ģeogrāfs, — atbildēja vecais kungs.

— Я географ, — ответил старик.

— Kas tas ir — ģeogrāfs?

— А что такое географ?

— Tas ir zinātnieks, kas zina, kur atrodas jūras, upes, pilsētas, kalni un tuksneši.

— Это учёный, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни.

— Tas ir ļoti interesanti, — sacīja mazais princis. — Tā beidzot patiesi ir īsta profesija! —

— Как интересно! — сказал Маленький принц. — Вот это — настоящее дело!

Un viņš pārlaida skatienu ģeogrāfa planētai. Viņš vēl nekad nebija redzējis tik diženu planētu.

И он окинул взглядом планету географа. Никогда ещё он не видал такой величественной планеты!

— Jūsu planēta ir ļoti skaista. Vai še ir okeāni? 

— Ваша планета очень красивая, — сказал он. — А океаны у вас есть?

— To es nevaru zināt, — sacīja ģeogrāfs. 

— Этого я не знаю, — сказал географ.

— Ā! — Mazais princis bija vīlies. — Un kalni?

— О-о-о… — разочарованно протянул Маленький принц. — А горы есть?

— To es nevaru zināt, — atteica ģeogrāfs.

— Не знаю, — повторил географ.

— Un pilsētas un upes, un tuksneši?

— А города, реки, пустыни?

—Arī to es nevaru zināt, — atteica ģeogrāfs.

— И этого я тоже не знаю.

— Bet jūs taču esat ģeogrāfs!

— Но ведь вы географ!

— Tas tiesa, — sacīja ģeogrāfs, — bet es neesmu pētnieks. Man ļoti vajadzīgi pētnieki. Ģeogrāfs pats neuzskaita pilsētas, upes, kalnus, jūras, okeānus un tuksnešus.

— Вот именно, — сказал старик. — Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счёт городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням.

Ģeogrāfs ir pārāk svarīga persona, lai klaiņotu apkārt. Viņš neatstāj savu biroju. Toties viņš pieņem pētniekus. Viņš tos izjautā un pieraksta viņu atmiņas. Ja kāda pētnieka atmiņas viņam šķiet interesantas, ģeogrāfs liek aizpildīt anketu par pētnieka tikumību.

Географ — слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник.


— А зачем?


— Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии всё перепутается. И если он выпивает лишнее — тоже беда.

— Kādēļ tā? — vaicāja mazais princis.

— А почему?

— Tādēļ, ka dzērājiem viss rādās dubulti. Un tad ģeogrāfs atzīmētu divus kalnus tur, kur ir tikai viens.

— Потому, что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две.

— Es pazīstu kādu, kas būtu slikts pētnieks, — teica mazais princis.

— Я знал одного человека… Из него вышел бы плохой путешественник, — заметил Маленький принц.

— Tas ir iespējams. Tātad, ja pētnieka tikumība izrādās nevainojama, mēs uzrakstām anketu par viņa atklājumu.

— Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник — человек порядочный, тогда проверяют его открытие.

— Vai atklājumu dodas apskatīt?

— Как проверяют? Идут и смотрят?

— Nē. Tas būtu pārāk sarežģīti. Mēs pieprasām, lai pētnieks sagādā pierādījumus. Ja ir runa, piemēram, par kāda liela kalna atklāšanu, mēs pieprasām, lai viņš atnes no tā lielus akmeņus.

— Ну нет. Это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесёт с неё большие камни.

Ģeogrāfs pēkšņi kļuva nemierīgs.

Географ вдруг пришёл в волнение:

— Bet tu taču nāc no tālienes! Tu esi pētnieks! Tu man aprakstīsi savu planētu!

— Но ты ведь и сам путешественник! Ты явился издалека! Расскажи мне о своей планете!

Un ģeogrāfs, atvēris savu grāmatu, noasināja zīmuli. Pētnieku stāstus vispirms pieraksta ar zīmuli. Tikai pēc tam, kad pētnieks sagādājis pierādījumus, atklājums tiek ierakstīts ar tinti.

И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами.

— Es klausos, — ģeogrāfs teica.

— Слушаю тебя, — сказал географ.

— Manās mājās nav sevišķi interesanti, — mazais princis iesāka. — Tur viss ir tik mazs! Man ir trīs vulkāni. Divi degoši un viens apdzisis. Bet nekad jau nevar būt drošs.

— Ну, у меня там не так уж интересно, — промолвил Маленький принц. — У меня всё очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться…

— Nekad jau nevar būt drošs, — ģeogrāfs atkārtoja.

— Да, всё может случиться, — подтвердил географ.

— Man ir arī puķe.

— Потом у меня есть цветок.

— Puķes mēs neatzīmējam, — teica ģeogrāfs.

— Цветы мы не отмечаем, — сказал географ.

— Kādēļ gan ne? Tās ir visskaistākās!

— Почему?! Это ведь самое красивое!

— Tādēļ, ka puķes ir īslaicīgas.

— Потому, что цветы эфемерны.

— Ko nozīmē “īslaicīgas”?

— Как это — эфемерны?

— Ģeogrāfijas grāmatas, — sacīja ģeogrāfs, — ir pašas vērtīgākās no visām grāmatām. Tās nekad nenoveco. Ļoti reti atgadās, ka kalns mainītu savu vietu. Ārkārtīgi reti kāds okeāns izsīkst. Mēs aprakstām mūžīgas lietas.

— Книги по географии — самые драгоценные книги на свете, — объяснил географ. — Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных.

— Bet izdzisuši vulkāni var sākt darboties,— viņu pārtrauca mazais princis. — Ko nozīmē “īslaicīgs”?

— Но потухший вулкан может проснуться, — прервал Маленький принц. — А что такое «эфемерный»?