Malý princ / Der Kleine Prinz — czytaj online. Strona 6

Słowacko-niemiecka dwujęzyczna książka

Antoine de Saint-Exupéry

Malý princ

Antoine de Saint-Exupéry

Der Kleine Prinz

— Či sú sopky vyhasnuté alebo činné, to je nám zemepiscom jedno. Nám záleží na vrchu. Ten sa nemení.

»Ob die Vulkane erloschen oder tätig sind, kommt für uns aufs gleiche hinaus«, sagte der Geograph. »Was für uns zählt, ist der Berg. Er verändert sich nicht.«

— Ale čo znamená pominuteľné? — opakoval Malý princ, ktorý sa nikdy v živote nevzdal otázky, keď ju už raz položil.

»Aber was bedeutet ›vergänglich‹?« wiederholte der kleine Prinz, der in seinem Leben noch nie auf eine einmal gestellte Frage verzichtet hatte.

— To znamená čosi, čo je ohrozené blízkym zánikom.

»Das heißt: ›von baldigem Entschwinden bedroht‹.«

— Moja kvetina je ohrozená blízkym zánikom?

»Ist meine Blume von baldigem Entschwinden bedroht?«

— Pravdaže.

»Gewiß.«

„Moja kvetina je pominuteľná,“ vravel si Malý princ, „a má iba štyri tŕne, aby sa mohla brániť proti svetu. A ja som ju nechal doma celkom samu.“

Meine Blume ist vergänglich, sagte sich der kleine Prinz, und sie hat nur vier Dornen, um sich gegen die Welt zu wehren! Und ich habe sie ganz allein zu Hause zurückgelassen!

Po prvý raz sa v ňom ozvala ľútosť. Ale znova si dodal odvahy.

Das war die erste Regung seiner Reue. Aber er faßte wieder Mut:

— A čo mi radíte, čo by som si mal ísť pozrieť? — spýtal sa.

»Was raten Sie mir, wohin ich gehen soll?« fragte er.

— Planétu Zem, — odpovedal zemepisec. — Má dobrú povesť.

»Auf den Planeten Erde«, antwortete der Geograph, »er hat einen guten Ruf …«

A Malý princ odišiel, mysliac na svoju kvetinu.

Und der kleine Prinz machte sich auf und dachte an seine Blume.

XVI

KAPITEL XVI

Siedma planéta bola teda zem.

Der siebente Planet war also die Erde.

Zem nie je hocijaká planéta. Je na nej stojedenásť kráľov (nezabúdajúc, prirodzene, na černošských kráľov), sedemtisíc zemepiscov, deväťstotisíc biznismenov, sedem a pol milióna pijanov, tristojedenásť miliónov márnivcov, to znamená asi dve miliardy dospelých.

Die Erde ist nicht irgendein Planet! Man zählt da hundertelf Könige, wenn man, wohlgemerkt, die Negerkönige nicht vergißt, siebentausend Geographen, neunhunderttausend Geschäftsleute, siebeneinhalb Millionen Säufer, dreihundertelf Millionen Eitle, kurz — ungefähr zwei Milliarden erwachsene Leute.

Aby ste mali správnu predstavu o veľkosti Zeme, poviem vám, že pred vynájdením elektriny bolo treba na všetkých šiestich kontinentoch vydržiavať ozajstnú armádu štyristošesťdesiatdvatisíc päťstojedenásť obsluhovačov pouličných lámp.

Um euch einen Begriff von den Ausmaßen der Erde zu geben, muß ich euch sagen, daß man vor der Erfindung der Elektrizität dort auf allen sechs Kontinenten zusammen eine ganze Armee von vierhundertzweiundsechzigtausendfünfhundertelf Laternenanzündern im Dienst hatte.

Pri pohľade z väčšej výšky to pôsobilo nádherným dojmom. Pohyby tejto armády boli riadené ako pohyby baletu v opere.

Von einiger Entfernung aus gesehen, wirkte das prächtig. Die Bewegungen dieser Armee waren gedrillt, wie die eines Opernballetts.

Najprv prišli na rad zažíhači pouličných lámp na Novom Zélande a v Austrálii. Potom, keď pozažíhali svoje lampy, išli spať. Vtedy nastúpili do tohto tanca lampári v Číne a na Sibíri. Potom aj oni obratne zmizli za kulisami.

Den Reigen begannen die Anzünder der neuseeländischen und australischen Laternen. Hatten sie ihre Lampen angezündet, gingen sie schlafen. Dann traten die Anzünder von China und Sibirien zum Tanze an. Auch sie verschwanden hinter den Kulissen.

Tu prišli na rad ruskí a indickí lampári. Potom africkí a európski. Nato juhoamerickí. Trošku neskôr severoamerickí.

Dann kamen die russischen und indischen Anzünder an die Reihe. Dann die von Afrika und Europa. Dann die von Südamerika. Dann die von Nordamerika.

A nikdy si nepomýlili poradie, podľa ktorého mali nastúpiť na scénu. Bolo to veľkolepé.

Und niemals irrten sie sich in der Reihenfolge ihres Auftritts. Es war großartig.

Iba obsluhovač jedinej pouličnej lampy na severnom póle a jeho druh, obsluhovač jedinej pouličnej lampy na južnom póle, viedli záhaľčivý a bezstarostný život: pracovali dva razy do roka.

Nur der Anzünder der einzigen Laterne am Nordpol und sein Kollege von der einzigen Laterne am Südpol führten ein Leben voll Müßiggang und Gemütlichkeit: sie arbeiteten zweimal im Jahr.

XVII

KAPITEL XVII

Keď chce byť človek vtipný, stáva sa mu, že trošku klame. Nebol som veľmi čestný, keď som vám rozprával o lampároch. Riskujem, že vyvolám falošnú predstavu o našej planéte u všetkých, čo ju nepoznajú. Ľudia zaberajú na Zemi veľmi málo miesta.

Will man geistreich sein, dann kommt es vor, daß man ein bißchen aufschneidet. Ich war nicht ganz aufrichtig, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Ich laufe Gefahr, denen, die unseren Planeten nicht kennen, ein falsches Bild von ihm zu geben. Die Menschen benutzen nur sehr wenig Raum auf der Erde.

Keby tie dve miliardy obyvateľov, ktorí zaľudňujú Zem, stáli trochu natlačení ako na tábore ľudu, ľahko by sa vošli na námestie dvadsať míľ dlhé a dvadsať míľ široké. Ľudstvo by sa mohlo vtlačiť na najmenší ostrovček Tichého oceána.

Wenn die zwei Milliarden Einwohner, die die Erde bevölkern, sich aufrecht und ein bißchen gedrängt hinstellten, wie bei einer Volksversammlung etwa, kämen sie auf einem öffentlichen Platz von zwanzig Meilen Länge und zwanzig Meilen Breite leicht unter. Man könnte die Menschheit auf der geringsten kleinen Insel des Pazifischen Ozeans zusammenpferchen.

Dospelí vám určite nebudú veriť. Predstavujú si, že zaberajú veľa miesta. Pripadajú si obrovskí ako baobaby. Poraďte im teda, aby si to vypočítali. Zbožňujú číslice: bude sa im to páčiť. Ale vy nestrácajte čas takouto nudnou prácou. Je to zbytočné. Veď mi dôverujete.

Die großen Leute werden Euch das freilich nicht glauben. Sie bilden sich ein, viel Platz zu brauchen. Sie nehmen sich wichtig wie Affenbrotbäume. Gebt ihnen also den Rat, sich auszurechnen. Sie beten die Zahlen an, das wird ihnen gefallen. Aber ihr sollt Eure Zeit nicht damit verlieren. Es ist zwecklos. Ihr habt Vertrauen zu mir.

Len čo Malý princ pristál na Zemi, bol veľmi prekvapený, že nikoho nevidí. Už sa obával, že si zmýlil planétu, keď sa vtom v piesku pohol akýsi prstenec farby mesiaca.

Einmal auf der Erde, wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sande bewegte.

— Dobrú noc, — povedal Malý princ pre každý prípad.

»Gute Nacht«, sagte der kleine Prinz aufs Geratewohl.

— Dobrú noc, — odpovedal had.

»Gute Nacht«, sagte die Schlange.

V piesku sa pohol akýsi prstenec..
— Na ktorú planétu som spadol? — spýtal sa Malý princ.

»Auf welchen Planeten bin ich gefallen?« fragte der kleine Prinz.

— Na Zem, do Afriky, — odpovedal had.

»Auf die Erde, du bist in Afrika«, antwortete die Schlange.

— Ach!… Na Zemi teda nikto nie je?

»Ah! … es ist also niemand auf der Erde?«

— Tu je púšť. Na púšťach nikto nie je. Zem je veľká, — povedal had.

»Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß« sagte die Schlange.

Malý princ si sadol na kameň a zahľadel sa na oblohu.

Der kleine Prinz setzte sich auf einen Stein und hob die Augen zum Himmel:

— Rád by som vedel, — ozval sa, — či hviezdy nežiaria pre to, aby si každý mohol jedného dňa vyhľadať tú svoju. Pozri sa na moju planétu. Je práve nad nami… Ale ako je ďaleko!

»Ich frage mich«, sagte er, »ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages den seinen wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er steht gerade über uns … Aber wie weit ist er fort!«

— Je krásna, — povedal had. — Prečo si sem prišiel?

»Er ist schön«, sagte die Schlange. »Was willst Du hier machen?«

— Mám starosti s jednou kvetinou.

»Ich habe Schwierigkeiten mit einer Blume«, sagte der kleine Prinz.

— Ach! — vzdychol had.

»Ah!« sagte die Schlange.

A zmĺkli.

Und sie schwiegen.

— Kde sú ľudia? — ozval sa napokon Malý princ. — Človek sa na púšti cíti trochu osamelý…

»Wo sind die Menschen?« fuhr der kleine Prinz endlich fort. »Man ist ein bißchen einsam in der Wüste …«

— Človek je osamelý aj medzi ľuďmi, — povedal had.

»Man ist auch bei den Menschen einsam«, sagte die Schlange.

Malý princ sa naňho nadlho zahľadel.

Der kleine Prinz sah sie lange an.

— Ty si čudné zviera, — povedal mu nakoniec, — tenké ako prst…

»Du bist ein drolliges Tier«, sagte er schließlich, »dünn wie ein Finger …«

— Ale som mocnejší ako prst hocijakého kráľa, — odpo— vedal had.

»Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs«, sagte die Schlange.

Malý princ sa usmial:

Der kleine Prinz mußte lächeln.

— Nie si veľmi mocný… nemáš ani nožičky… ani cestovať nemôžeš…

»Du bist nicht sehr mächtig … Du hast nicht einmal Füße … Du kannst nicht einmal reisen …«

— Môžem ťa uniesť ďalej ako loď, — povedal had.

»Ich kann Dich weiter bringen als ein Schiff«, sagte die Schlange.

Okrútil sa Malému princovi okolo členka ako zlatý náramok.

Sie rollte sich um den Knöchel des kleinen Prinzen wie ein goldenes Armband.

— Keď sa niekoho dotknem, vrátim ho zemi, z ktorej vyšiel, — dodal ešte. — Ale ty si čistý a prichádzaš z hviezdy…

»Wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, aus der er hervorgegangen ist«, sagte sie noch. »Aber Du bist rein, du kommst von einem Stern …«

Malý princ neodpovedal.

Der keine Prinz antwortete nichts.

— Je mi ťa ľúto, si taký slabý na tejto Zemi zo žuly. Môžem ti jedného dňa pomôcť, ak sa ti bude priveľmi čnieť za tvojou planétou. Ja môžem…

»Du tust mir leid auf dieser Erde aus Granit, du, der du so schwach bist. Ich kann dir eines Tages helfen, wenn Du dich zu sehr nach Deinem Planeten sehnst. Ich kann …«

— Och! Veľmi dobre som ti rozumel, — povedal Malý princ. — Ale prečo hovoríš ustavične v hádankách?

»Oh, ich habe sehr gut verstanden« sagte der kleine Prinz, »aber warum sprichst Du immer in Rätseln?«

— Ja ich všetky rozlúštim, — povedal had.

»Ich löse sie alle«, sagte die Schlange.

A zmĺkli.

Und sie schwiegen.

XVIII

KAPITEL XVIII

Malý princ šiel cez púšť a nikoho nestretol, zazrel iba jednu kvetinu. Bola to kvetina s tromi korunnými lupienkami, také nič.

Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur einer Blume mit drei Blütenblättern, einer ganz armseligen Blume …

— Dobrý deň, — povedal Malý princ.

»Guten Tag«, sagte der kleine Prinz.

— Dobrý deň, — odpovedala kvetina.

»Guten Tag«, sagte die Blume.

— Kde sú ľudia? — spýtal sa zdvorilo Malý princ.

»Wo sind die Menschen?« fragte höflich der kleine Prinz.

Kvetina videla jedného dňa prechádzať okolo karavánu.

Die Blume hatte eines Tages eine Karawane vorüberziehen sehen.

— Ľudia? Myslím, že ich je šesť alebo sedem. Sú to už roky, čo som ich zazrela. Ale nikdy sa nevie, kde ich stretneme. Vietor ich unáša. Nemajú korene, to im veľmi prekáža.

»Die Menschen? Es gibt, glaube ich, sechs oder sieben. Ich habe sie vor Jahren gesehen. Aber man weiß nie, wo sie zu finden sind. Der Wind verweht sie. Es fehlen ihnen die Wurzeln, das ist sehr übel für sie.«

— Zbohom, — povedal Malý princ.

»Adieu«, sagte der kleine Prinz

— Zbohom, — odpovedala kvetina.

»Adieu«, sagte die Blume.

XIX

KAPITEL XIX

Malý princ vystúpil na vysoký vrch. Jediné vrchy, čo kedy poznal, boli tri sopky, ktoré mu siahali po kolená. A vyhasnutú sopku používal ako sedačku. „Z takého vysokého vrchu, ako je tento,“ povedal si potom, „uvidím celú planétu a všetkých ľudí…“ Ale zazrel iba ostré vrcholky skál.

Der kleine Prinz stieg auf einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er kannte, waren die drei Vulkane, und sie reichten nur bis an die Knie, und den erloschenen Vulkan benutze er als Schemel. Von einem Berg so hoch wie der da, sagte er sich, werde ich mit einemmal den ganzen Planeten und alle Menschen sehen … Aber er sah nichts als die Nadeln spitziger Felsen.

— Dobrý deň, — zvolal pre každý prípad.

»Guten Tag«, sagte er aufs Geratewohl.

— Dobrý deň… dobrý deň… dobrý deň… — odpovedala ozvena.

»Guten Tag … Guten Tag … Guten Tag …«, antwortete das Echo.

— Kto ste? — spýtal sa Malý princ.

»Wer bist Du?«, sagte der kleine Prinz.

— Kto ste… kto ste… kto ste… — odpovedala ozvena.

»Wer bist Du … Wer bist Du … Wer bist Du …?«, antwortete das Echo.

— Buďte mojimi priateľmi, som sám, — povedal.

»Seid meine Freunde, ich bin allein«, sagte er.

— Som sám… som sám… som sám… — odpovedala ozvena.

»Ich bin allein … allein …allein …«antwortete das Echo.

„Aká čudná planéta!“ pomyslel si . „Je celá vyprahnutá a celá zašpicatená a celá slaná.

Was für ein merkwürdiger Planet! dachte er da. Er ist ganz trokken, voller Spitzen und ganz salzig.

A ľudia nemajú predstavivosť. Opakujú, čo sa im povie… U mňa doma som mal kvetinu: ona hovorila vždy prvá…

Und den Menschen fehlt es an Phantasie. Sie wiederholen, was man ihnen sagt … Zu Hause hatte ich eine Blume: Sie sprach immer zuerst …

XX

KAPITEL XX

Ale stalo sa, že Malý princ po dlhej chôdzi po piesku, po skalách a po snehu našiel konečne cestu. A všetky cesty vedú k ľuďom.

Aber nachdem der kleine Prinz lange über den Sand, die Felsen und den Schnee gewandert war, geschah es, daß er endlich eine Straße entdeckte. Und die Straßen führen zu den Menschen.

— Dobrý deň, — povedal.

»Guten Tag«, sagte er.

Bola to záhrada plná rozkvitnutých ruží.

Da war ein blühender Rosengarten.

— Dobrý deň, — odpovedali ruže.

»Guten Tag«, sagten die Rosen.

Malý princ sa na ne zahľadel. Všetky sa podobali jeho kvetine.

Der kleine Prinz sah sie an. Sie glichen alle seiner Blume.

— Kto ste? — spýtal sa ich celý ohromený.

»Wer seid ihr?« fragte er sie höchst erstaunt.

— My sme ruže, — odpovedali ruže.

»Wir sind Rosen«, sagten die Rosen.

— Ach! — vzdychol Malý princ…

»Ach!« sagte der kleine Prinz …

A cítil sa veľmi nešťastný. Jeho kvetina mu vravela, že je jediná svojho druhu vo vesmíre. A tu ich bolo päťtisíc, všetky rovnaké, v jedinej záhrade!

Und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, daß sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei. Und siehe! da waren fünftausend davon, alle gleich, in einem einzigen Garten!

Veľmi by ju to urazilo,“ povedal si, „keby to videla… Strašne by kašlala a predstierala by, že umiera, len aby nebola smiešna. A ja by som sa musel tváriť, že ju ošetrujem, lebo inak by si naozaj spôsobila smrť, len aby aj mňa ponížila.“

Sie wäre sehr böse, wenn sie das sähe, sagte er sich … sie würde fürchterlich husten und so tun, als stürbe sie, um der Lächerlichkeit zu entgehen. Und ich müßte wohl so tun, als pflegte ich sie, denn sonst ließe ich sie wirklich sterben, um auch mich zu beschämen …

Potom si ešte povedal: „Myslel som, že som bohatý, že mám jedinečnú kvetinu, a mám len obyčajnú ružu. Ona a moje tri sopky, čo mi siahajú po kolená, a jedna je možno navždy vyhasnutá, nerobia veru zo mňa veľmi významného princa…“

Dann sagte er sich noch: Ich glaubte, ich sei reich durch eine einzigartige Blume, und ich besitze nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir bis ans Knie reichen und von denen einer vielleicht für immer verloschen ist, das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen …

A ľahol si do trávy a plakal.

Und er warf sich ins Gras und weinte.

XXI

KAPITEL XXI

Vtom sa zjavila líška.

In diesem Augenblick erschien der Fuchs:

— Dobrý deň, — povedala líška.

»Guten Tag«, sagte der Fuchs.

— Dobrý deň, — zdvorilo odpovedal Malý princ, obrátil sa, ale nič nevidel.

»Guten Tag«, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah.

— Som tu, — ozval sa ten hlas, — pod jabloňou…

»Ich bin da«, sagte die Stimme, »unter dem Apfelbaum …«

— Kto si? — spýtal sa Malý princ. — Si veľmi pekná…

»Wer bist du?« sagte der kleine Prinz. »Du bist sehr hübsch …«

— Ja som líška, — povedala líška.

»Ich bin ein Fuchs«, sagte der Fuchs.

— Poď sa so mnou hrať, — navrhol jej Malý princ. — Som taký smutný…

»Komm und spiel mit mir«, schlug ihm der kleine Prinz vor. »Ich bin so traurig …«

— Nemôžem sa s tebou hrať, — povedala líška. — Nie som skrotená.

»Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der Fuchs. »Ich bin noch nicht gezähmt!«

— Ach, prepáč! — povedal Malý princ.

»Ah, Verzeihung!« sagte der kleine Prinz.