دائو ده جینگ / Дао Дэ Цзин — w językach perskim i rosyjskim. Strona 2

Persko-rosyjska dwujęzyczna książka

لائوتسه

دائو ده جینگ

Лао-Цзы

Дао Дэ Цзин

51

Пятьдесят один

هر موجودي در هستي
جلوه اي از تائو است.
موجودات در ناآگاهي ولي آزاد و كامل
كالبدي مادي مي گيرند و به وجود مي آيند.
به همين دليل هر موجودي
ناخودآگاه تائو را بزرگ مي شمارد.
موجودات از تائو تولد مي يابند.
تائو آن ها را تغذيه و نگهداري مي كند،
مراقب آن هاست و از آن ها حمايت مي كند
و دوباره آن ها را به خود باز مي گرداند.
آفريدن بدون احساس مالكيت،
عمل كردن بدون انتظار
و راهنمايي بدون دخالت
از خصوصيات تائوست.
به عمين دليل عشقِ تائو
در طبيعتِ همه چيز است.

Дао рождает,
Дэ — поощряет,
придаёт форму и смысл.
Дао почитают.
Дэ — соблюдают.
Потому что не требуют
соблюдения и почтительности.
Дао рождает,
Дэ поощряет, придаёт форму и смысл,
растит, учит, оберегает.
Создаёт — и расстаётся,
творит и не ищет награды,
управляет, не повелевая, —
вот что называю великим Дэ.

52

Пятьдесят два

در ابتدا فقط تائو بود.
تمام چيزهاي ديگر از آن به وجود آمدند
و دوباره به آن باز مي گردند.
براي يافتن ريشه ها
در جلوه ها جستجو كنيد.
وقتي كودك را بشناسيد
و مادرش را بيابيد
از غم و اندوه رها مي شويد.
اگر ذهن خود را با قضاوت هاي مختلف بسته نگاه داريد
و آن را از آرزوها پر كنيد
دلي نا آرام خواهيد داشت.
اگر ذهن خود را از قضاوت هاي مختلف آزاد نگاه داريد
و از حواس خود پيروي نكنيد
دلتان آرامش خواهد يافت.
ديدن در تاريكي بصيرت است.
دانستن اين كه چگونه تسليم باشيد، قدرت است.
نور وجود خود را به كار گيريد
و به منبع نور باز گرديد؛
اين تجربه ي جاودانگي است.

Поднебесная имеет начало.
Начало — мать Поднебесной.
Узнаешь мать — поймёшь сыновей.
Поймёшь сыновей — не забывай о матери
и забудешь страх смерти.
Сбрось кокон желаний,
разорви путы страстей —
станешь бодр и неутомим.
Следуй прихотям, потакай страстям —
Нет спасения от усталости.
Зоркий вместо главного видит мелочи.
Могучий вместо натиска уступает.
Уступая большему — видишь больше света.
Следуй свету —
пойдёшь легко и научишься постоянству.

53

Пятьдесят три

راهِ بزرگ ساده و گسترده است،
با اين وجود مردم راه هاي باريك را ترجيح مي دهند.
آگاه باشيد چه زماني تعادلتان بر هم مي خورد.
در تائو متمركز باقي بمانيد.
وقتي ثروتمندان در رفاه اند،
در حالي كه كشاورزان زمين هاي خود را از دست مي دهند؛
وقتي دولتمردان بودجه هاي گزاف
صرف ساز و كارهاي نظامي مي كنند؛
وقتي طبقه ي بالا مصرف گرا و بي مسئوليت است
و وقتي فقرا جايي براي تنظم خواهي از اين نابساماني ندارند؛
اوضاع از هماهنگي با تائو به در آمده است.

Мудрый идёт по большой дороге.
Узкие тропы внушают ему страх.
Так легко идти по большой дороге!
Но люди предпочитают обходные пути.
Дворец утопает в роскоши —
значит пусты хранилища в городе,
поля заросли лебедой.
Знатные одеты в дорогие одежды,
носят острые мечи,
пресыщены пищей,
слепнут от блеска драгоценностей.
Они далеки от Дао.

54

Пятьдесят четыре

هركه در تائو ريشه دارد،
هرگز ريشه كن نمي شود.
هركه تائو را در بر كشيده است،
هرگز رها نخواهد شد.
نام چنين كسي نسل پس از نسل با احترام برده مي شود.
اجازه دهيد تائو در زندگي تان حضور يابد
و به اين ترتيب اصالت يابيد.
اجازه دهيد تائو در خانواده تان حضور يابد
و خانواده تان شكوفا گردد.
اجازه دهيد تائو در كشورتان رخ بنمايد
و كشورتان نمونه اي خواهد بود براي كشور هاي ديگر جهان.
اجازه دهيد تائو در جهان حاضر باشد
و جهانيان در شادي و شور به پايكوبي مي پردازند.
چگونه مي دانم اين حقيقت دارد؟
با نگريستن به درون خويش.

Кто крепко стоит — не колеблется.
Кто одержим — не ускользнёт.
Так ведётся от века к веку.
Кто заботится о себе — искренен.
Кто заботится о семье — щедр.
Кто заботится о селе — широк.
Кто заботится о стране — богат.
Кто заботится о Поднебесной — всесилен.
Таковы степени добродетели.
Познал себя — поймёшь других.
Познал семью — поймёшь семьи.
Изучил село — увидишь сёла.
Изучил страну — увидишь страны,
постигнешь Поднебесную.
Как узнать, что Поднебесная есть Поднебесная?
Поднимись по ступеням.

55

Пятьдесят пять

او كه در هماهنگي با تائو است
همچون كودكي نوزاده است؛
استخوان هايش نرم و ماهيچه هايش ضعيف اند
ولي نيروهاي حيات در او شديد و قدرتمند اند؛
مي تواند تمام طول روز فرياد بكشد و گريه كند
بدون اينكه صدايش خش دار و دورگه شود؛
هماهنگي و يكپارچگي كامل در او كامل است.
قدرت فرزانه چنين است.
او اجازه مي دهد همه چيز بيايند و بروند؛
بدون هرگونه تلاش و آرزويي.
او هرگز در انتظار نتيجه نيست
پس هرگز نااميد نمي شود.
او هرگز نااميد نمي شود
پس روحش هميشه جوان است.

Кто исполнен Дэ — похож на младенца.
Скорпион и змея не ужалят его,
зверь не бросится, птица не заклюёт.
Его кости — мягки,
мышцы — слабы,
цепкость его безгранична.
Не знает любви —
но исполнен животворной силы.
Он чуток.
Он кричит весь день напролёт,
но голос не грубеет,
нота всегда одна.
Вто что такое равновесие.
Узнаешь равновесие — постоянен.
Узнаешь постоянство — просветлён.
Просветлённый — счастлив.
Счастливый — обуздал страсти,
полон сил для покоя.
Кто полон покоя — следует Дао.

56

Пятьдесят шесть

آنان كه مي دانند، خاموش باقي مي مانند.
آنان كه نمي دانند، سخن مي گويند.
دهانت را ببند،
حواست را ناديده بگير،
زندگي ات را فراموش كن،
گره هايت را باز كن،
نگاهت را نرم و لطيف كن،
و گرد و خاكت را بتكان؛
اين هويت اصلي توست.
چون تائو باش.
نمي توان به تائو نزديك شد يا از آن دوري كرد،
از آن سود برد يا به آن آسيبي وارد كرد،
آن را گرامي داشت يا آبرويش را برد.
تائو تسليم كامل است
و به همين دليل ابدي است.

Кто знает — не говорит.
Кто говорит — не знает.
Умерь желания.
Обуздай страсти.
Стреножь ум.
Прекрати суету.
Приглуши ресницами блеск зрачков,стань пылинкой —
откроешь сокровенный смысл Поднебесной.
Захочешь подступиться к нему —
оступишься.
Захочешь отвергнуть —
отвернётся.
Захочешь присвоить —
ускользнёт.
Захочешь возвысит —
взовьётся.
Потому говорю:
очевиден и непостижим.

57

Пятьдесят семь

اگر مي خواهي رهبر بزرگي باشي،
بايد ياد بگيري چگونه از تائو پيروي كني.
تلاش براي تسلط را متوقف كن.
نقشه هاي از قبل طراحي شده را به دور بريز.
جهان، خود خويش را اداره مي كند.
هرچه ممنوعيت ها بيشتر باشند
پاكدامني و تقوا در جامعه كمتر خواهد بود.
هرچه ابزار نظامي بيشتري انبار كنيد،
كمتر در امنيت خواهيد بود.
فرزانه مي گويد:
" قانون را رها مي كنم
و مردم با صداقت مي شوند.
اقتصاد را رها مي كنم
و مردم ثروتمند مي شوند.
تمامي نقشه ها براي رفاه مردم را رها مي كنم
و رفاه عمومي فراگير مي شود. "

Страной управляет справедливый.
Войной — хитроумный.
Вселенной владеет спокойный.
Откуда знаю?
Жёсткие законы — беднее народ.
Острее мечи — стремительнее смута.
Искуснее мастер — больше соблазна в лавках.
Чем шире запреты — тем шире круг преступивших.
Поэтому мудрый говорит:
Не вмешиваюсь —
люди меняются к лучшему.
Спокоен —
люди стремятся к искренности.
Бездействую —
люди становятся богаче.
Бесстрастен —
воцаряется простодушие,
лучшее из состояний души.

58

Пятьдесят восемь

اگر كشوري با شكيبايي اداره شود،
آرامش و شرافت بر آن حكم فرما مي شود.
اگر كشوري با سركوب اداره شود،
اندوه و نيرنگ بر آن حكم فرما مي شوند.
وقتي ميل به قدرت بر رأس امور است،
هرچه ايده آل ها والاتر باشند، نتيجه اندك تر است.
سعي كن مردم را خوشحال كني
و به اين ترتيب اساس غم و اندوه ناپديد مي شود.
فرزانه از اين كه الگوي خدمت است
راضي و خوشنود است.
در تحميل خواسته هاي خود تلاش نمي كند؛
صريح و واضح است ولي نمي رنجاند؛
رك و روراست و در عين حال انعطاف پذير؛
فروزان و تابناك است ولي نورش چشم را نمي زند.

Государь спокоен —
народ простодушен.
Государь деятелен —
народ лицемерен.
Счастье таится в сравнении.
Несчастье таится в сравнении.
Сравнение — добровольная пытка ума,
враг постоянства.
Так справедливость превращается в коварство,
добро — в прах,
знание — в заблуждение.
Мудрый не сравнивает —
значит, не отнимает.
Бездействует —
значит, не вредит.
Не размышляет —
значит, не замыслит плохого.
Тусклый свет — это свет Вселенной.

59

Пятьдесят девять

براي خوب اداره كردن يك كشور
چيزي سودمند تر از ميانه روي نيست.
نشانه انسان ميانه رو
رهايي از ايده هاي شخصي است؛
شكيبا چون آسمان،
همه گير چون تابش خورشيد،
استوار چون كوه،
انعطاف پذير چون درختي در باد،
هدفي در نظر ندارد
و همه چيز را به كار مي گيرد.
زندگي، خود راهش را مي يابد.
براي فرزانه ناممكن وجود ندارد
چون رها و آزاد است
و به فكر رفاه ديگران؛
همچون مادري كه از فرزندش مراقبت مي كند.

Служить людям, повинуясь небу, —
воздвигнуть алтарь сдержанности.
Сдержанный отвергает знания,
расчищает простанство для великого Дэ.
Подчиняешься Дэ —
обретаешь свободу.
Подчиняешься свободе —
получаешь силу.
Управляешь силой —
управляешь страной.
Когда правит сдержанность —
основание прочно и смысл глубок.
Глубокий смысл называю Дао.

60

Шестьдесят

اداره ي كشوري بزرگ
چون سرخ كردن ماهي اي كوچك است؛
با دستكاري بيش از حد، به حتم كار را خراب مي كني،
كشورت را در تائو متمركز كن
و بدي ديگر قدرتي نخواهد داشت؛
نه اين كه از ميان برود
ولي به سادگي مي تواني از راهش به در آيي.
بهانه اي به بدي براي مخالفت مده
و بدي خود به خود از ميان مي رود.

Управление большим государством
подобно приготовлению тройной ухи.
Правитель следует Дао —
сникают злые духи,
не могут повредить.
Когда безвредны злые — безвредны и добрые.
Когда злые и добрые лишились вреда —
их Дэ сливается воедино,
знаменует мудрость и совершенство.

61

Шестьдесят один

وقتي كشوري قدرت به دست مي آورد
همانند دريا مي شود؛
همه ي جريان ها به سوي او سرازير مي شود.
هر چه قدرت اين كشور بيشتر شود،
بيشتر نيازمند تواضع و فروتني است
فروتني يعني اعتماد به تائو
و از ميان رفتن نياز به دفاع از خود.
ملت بزرگ مانند مردي بزرگ است؛
وقتي اشتباهي مرتكب مي شود، متوجه آن مي شود
و آن را مي پذيرد.
با پذيرش اشتباه، آن را اصلاح مي كند.
كساني كه نقص هايشان را به او گوشزد مي كنند،
آموزگاران مشفق خويش مي داند
و دشمنانش را سايه ي خويش.
اگر حكومتي در تائو متمركز شود،
ملت خود را تغذيه كند
و در امور ديگران دخالت نكند؛
الگويي براي ديگر كشورها در سرتاسر دنيا خواهد بود.

Великая страна — как низовье реки,
средоточие всех сил, мать Поднебесной.
Женщина побеждает мужчину хладнокровием,
уступая мужчине в хладнокровии.
Великая страна привлекает малую,
принижая себя.
Малая страна привлекает великую,
уступая великой величие.
Завоюет сердце — кто уступает.
Победил безраздельно —
кто уступил.
Великое царство любит достаток.
Малое царство любит людей.
Оба получают искомое.
Великий довольствуется малым.

62

Шестьдесят два

تائو مركز هستي است.
تائو گنجِ انسان نيك است
و پناه انسان بد.
افتخار با سخنان نيكو خريدني است،
احترام با اعمال نيكو
ولي تائو وراي هر ارزشي است
كه هيچ كس نمي تواند آن را تصاحب كند.
هنگامي كه رهبري جديد انتخاب مي شود،
با ثروت و مهارت خود به او كمك نكنيد
بلكه به او تائو را آموزش دهيد.
چرا فرزانگان كهن تائو را گرامي مي داشتند؟
زيرا در يگانگي با تائو
با جستجو كردن، مي يابيد
و هنگامي كه اشتباهي مرتكب مي شويد، بخشوده مي شويد؛
به همين دليل همه تائو را دوست دارند.

Дао — источник тысячи тысяч,
сокровище добрых, убежище злых.
Красивые слова — народ тешится.
Красивые дела — народ умолкает.
Не оставляй злого на волю судьбы.
Коронуют царя,
чествуют трёх советников.
Из дорогих подарков, ожерелий, колесниц
выбери один — Дао,
и злые выберут Путь.
Почему его ценили древние
и назвали Дао?
Пока желания просты, а поступки случайны —
Дао не имеет цены в Поднебесной.

63

Шестьдесят три

در بي عملي عمل كنيد.
بدون تلاش كار كنيد.
كوچك را بزرگ شماريد
و كم را زياد.
با سخت هنگامي كه ساده است، رودررو شويد.
كارهاي بزرگ را به قطعات كوچك تقسيم كنيد و سپس آن را به انجام برسانيد.
وقتي فرزانه به مشكلي بر مي خورد،
متوقف مي شود و خود را وقف مشكل مي كند.
او به رفاه خود دلبسته نيست
پس مشكلات براي او مشكل نيستند.

Совершай бездействие,
внушай спокойствие,
вкушай безвкусное.
Великое состоит из малого,
многое — из немногого.
Ненависть встречай заботой.
Трудный путь начинается с лёгкого шага,
большая река — с маленького ручья.
Значит, трудное состоит из лёгкого,
большое — из малого.
Мудрый начинает с малого,
потому совершает великое.
В лёгкие обещания трудно верить.
В лёгких делах любая лёгкость тяжела.
Мудрый идёт навстречу невозможному,
оттого не встречает затруднений.

64

Шестьдесят четыре

آن چه ريشه دارد آسان تغذيه مي شود،
آن چه به تازگي رخ داده آسان اصلاح مي شود.
آن چه خشك و سخت است آسان مي شكند.
آن چه كوچك است آسان گسترده مي شود.
از مشكلات قبل از روي دادنشان جلوگيري كنيد.
به هر چيز قبل از به وجود آمدن نظم بدهيد.
درخت كاج عظيم
از بذري كوچك مي رويد
و سفرِ هزار فرسنگي
با يك گام آغاز مي شود.
با عجله در عمل شكست مي خوريد.
با سعي در فهميدن مسائل را از دست مي دهيد.
با زور زدن براي تكميل كاري،
آن چه به تقريب كامل بود را خراب مي كنيد.
فرزانه با جازه دادن به روند طبيعي رخدادها
اقدام مي كند.
او در پايان به همان آرامي است كه در ابتداي كار.
او هيچ ندارد
پس چيزي را براي از دست دادن برايش وجود ندارد.
آرزوي او رهايي از آرزوهاست.
آن چه فرا مي گيرد رهايي از آرزوهاست.
او به مردم يادآوري مي كند
كه چه كسي بوده اند.
براي او هيچ چيز به جز تائو اهميت ندارد
پس مي تواند مراقب همه چيز باشد.

Из тысячи тысяч легче всего —
беречь спокойствие.
Не успел ошибиться —
легче поправить.
Мелкое — легче рассеять.
Мягкое — разделить.
Начинай с того,
что ещё не началось.
Приводи в порядок —
что не успело запутаться.
Дуб начинается с побега,
башня в девять ярусов —
с горсти земли,
путешествие в тысячу ли —
с первого шага.
Проигрывает — кто играет.
Теряет — кто владеет.
Мудрый бездействует —
и не проигрывает.
Расстался — и не теряет.
Поражение приходит накануне успеха.
Потому завершай внимательно, как начал.
Мудрый бесстрастен, бескорыстен.
Мудрый учится у тех, кто ничему не учился.
Идёт дорогой, проторённой другими.
Помогает тысяче тысяч обрести себя.
Он воздерживается от действий.

65

Шестьдесят пять

فرزانگان كهن
سعي در آموزش مردم نداشتند
كه با مهرباني به آن ها ندانستن را درس مي دادند.
وقتي مردم فكر مي كنند كه جواب ها را مي دانند،
راهنمايي كردنشان سخت است.
وقتي مي دانند كه نمي دانند،
مي توانند راهشان را بيابند.
اگر مي خواهيد ياد بگيريد چگونه امور مختلف را اداره كنيد،
از ثروتمند شدن يا زرنگ بودن پرهيز كنيد.
ساده ترين الگو واضح ترين است.
اگر به زندگي ساده و عادي راضي باشيد،
مي توانيد راه را به ديگران نشان دهيد
تا به طبيعت حقيقي خود باز گردند.

В древности, кто следовал Дао, —
не учили, но отучали.
Покуда знаний в избытке,
порядка нет.
Управление с помощью знаний
приводит к смутам.
Управление без помощи знаний
приносит покой.
Кто понимает —
постиг великое Дэ.
Великое Дэ — в глубине.
Манит все существа назад —
к полному воплощению.

66

Шестьдесят шесть

همه ي رودها به دريا مي ريزند
زيرا دريا از آن ها فروتر است.
فروتني به دريا قدرت مي بخشد.
اگر مي خواهيد زندگي مردم را سامان ببخشيد،
فروتر از آن ها قرار بگيريد.
اگر مي خواهيد مردم را رهبري كنيد،
ياد بگيريد چگونه از آن ها پيروي كنيد.
فرزانه بالاتر از ديگران است
در حالي كه كسي احساس كوچكي نمي كند.
او جلوتر از ديگران است
در حالي كه كسي احساس زير دست بودن نمي كند.
دنيا از او سپاسگذار است.
با كسي رقابت نمي كند
و كسي نيز با او به رقابت نمي پردازد.

Океан — властелин морей, рек, ручьёв.
Расположен ниже,
потому зовут властелином.
Когда мудрый желает подняться —
пригибается.
Хочет быть впереди —
становится в тыл.
Возвышаясь над людьми —
не принижает.
Ведёт за собой —
никому не заслоняя свет.
Оттого радостно чествуют его,
возвышают и выдвигают вперёд.
Не затевает тяжб —
оттого никому не в тягость.
Не вступает в борьбу —
оттого непобедим.

67

Шестьдесят семь

برخي مي گويند آموزش هاي من بي معني است.
برخي ديگر آن را رفيع ولي غير عملي مي دانند
ولي براي كساني كه به درون نگريسته اند،
همين آموزش هاي بي معني، پر معني است
و براي كساني كه به آن عمل مي كنند همين بلندي در عمق جانشان ريشه مي گيرد.
من تنها سه چيز را آموزش مي دهم؛
سادگي، شكيبايي و شفقت.
اين سه گرانبهاترين گنج ها هستند.
ساده در اعمال و افكار،
به منبع وجود باز مي گرديد.
شكيبا با دوستان و دشمنان هردو،
با همه چيز هماهنگي مي يابيد.
مهربان با خود
به همه ي موجوداتِ جهان در صلح و آشتي خواهيد بود.

Кругом говорят: Дао велико,
не с чем сравнить.
Если сравнить —
станет сравнительно велико,
то есть ничтожно.
Три сокровища, которыми дорожу:
сочувствие,
скупость,
скромность.
Сочувствие приводит к мужеству.
Скупость — к щедрости.
Скромность — к лаврам вождя.
Храбрец без сочувствия,
Щедрый без скупости,
Вождь без скромности —
мертвы в сердцах людей.
Сочуствие ведёт к победе в войне,
упорству в обороне.
Три сокровища, любезные небу.

68

Шестьдесят восемь

بهترين ورزشكار
دوست دارد حريف مقابلش در بهترين وضعيت باشد.
بهترين سردار
به ذهن دشمنش رخنه مي كند.
بهترين تاجر
در خدمت همه ي اجتماع است.
بهترين رهبر
پيرو خواست مردم است.
همه اين ها نشان از برتريِ رقابت نكردن دارد.
نه اين كه دوست ندارند رقابت كنند
كه با روحيه بازيگوشي رقابت مي كنند.
درست همانند كودكان؛
در هماهنگي با تائو

Хороший боец отвергает битву.
Искусный воин презирает войну.
Достойный победитель равнодушен к победе.
Это — Дэ, избегающее борьбы.
Умелый хозяин избегает хозяйничать.
Умеет управлять людьми.
Так живут в согласии с Дао —
древним замыслом мира.

69

Шестьдесят девять

در ميان سرداران مثلثي هست مي گويد:
" قبل از اولين حركت، بهتر است صبر كنيد و خوب اوضاع را برسي كنيد.
قبل از يك متر پيشروي بهتر است هزار متر عقب نشيني كنيد. "
اين يعني پيشروي بدون جلو رفتن
و عقب راندن بدون استفاده از ابزار جنگي.
هيچ شكستي بدتر از دست كم گرفتن دشمنان نيست.
دست كم گرفتن دشمن يعني اين كه تصور كنيم او بد است؛
به اين ترتيب سه گنج خود را ناديده مي گيريد
و به دشمن خويش تبديل مي شويد.
وقتي دو نيروي قوي رودروري هم قرار مي گيرند،
پيروزي از آن كسي است كه مي داند چگونه تسليم شود.

Седые воины говорят:
Лучше минуту переждать,чем секундой опередить.
Лучше на сажень отступить, чем продвинуться на вершок.
Так победишь , не начав сражения.
Укрепишься, не возводя крепости.
Возьмёшь крепость, минуя укрепления.
Нет усилия — нет врага.
Не нужно войска.
Кто недооценит соперника —
уронит собственную цену.
В неизбежном сражении
победит избежавший.

70

Семьдесят

آموزش هاي من ساده اند.
عمل كردن به آن ها راحت است؛
با وجود زيركي تان از آن ها سر در نمي آورد
و اگر سعي در عمل كردن به آن ها كنيد، شكست مي خوريد.
آموزش هاي من از جهان هم قديمي تر است.
چگونه مي توانيد معاني آن ها را در يابيد؟
اگر مي خواهيد مرا بشناسيد،
به عمق دل خود بنگريد.

Мои слова легко понять,
претворить в жизнь.
Оттого трудно взять в толк,
воплотить.
Слова несут древний смысл,
дела прозрачны, отчётливы.
Редко кто разумеет простые дела,
внятную речь.
Редко кто понимает меня.
Что редко встречается — ценится высоко.
Поэтому мудрый подобен скопцу.
Одет в рубище,
чтобы крепче хранить сокровище
от докучливых глаз.

71

Семьдесят один

ندانستن، دانش راستين است.
تلاش براي انباشتنِ دانش، بيماري است.
ابتدا بدانيد كه بيماريد،
سپس براي سلامتي كوشش كنيد.
فرزانه طبيب خود است.
او خود را از تمام دانسته هايش رها نموده
پس در حقيقت يكپارچه و كامل است.

Умный не знает про ум
и становится умнее.
Глупый толкует о глупости,
глупеет и впадает в недуг.
Больной, знающий болезнь, излечился.
Мудрому мудрено захворать.
Уверен, что нездоров, оттого выздоравливает
с каждым восходом солнца.

72

Семьдесят два

وقتي ديگر به خود اعتماد نداري
به قدرت دل مي بندي.
فرزانه به عقب گام مي نهد
تا مردم دچار سردرگمي نشوند.
او بدون آموزش دادن، آموزش مي دهد
تا براي مردم چيزي براي يادگرفتن وجود نداشته باشد.

Когда народ теряет благоговение —
пропадает благо.
Но не тесните его жилищ,
не тревожьте понапрасну.
Кто вторгается — будет отторгнут.
Мудрый верит в себя, но не самоуверен.
Надеется на себя, но не самонадеян.
Любит себя, но не самолюбив.
Глубина глубока,
пока не стремится на поверхность.

73

Семьдесят три

تائو هميشه در آرامش است.
بدون رقابت غلبه مي كند،
بدون سخن گفتن پاسخ مي دهد،
بدون فراخوانده شدن حضور مي يابد
و بي نقشه، تكميل مي كند.
توري كه گسترده جهان را در بر دارد.
با وجود شكاف هاي بزرگ اين تور
چيزي نمي تواند از آن فرار كند.

Смелый и отчаянный — несёт гибель и гибнет.
Смелый и безмятежный — хранит жизнь.
Вред или пользу приносит смелость?
Мотивы ненависти неба непостижимы,
и мудрый иногда бессилен помочь.
Небесное Дао не борется, но побеждает.
Не задаёт вопросов, но получает ответы.
Приходит без зова,
управляет без усилий.
Небесная сеть широка,
ячейки просторны,
но ускользнуть невозможно.

74

Семьдесят четыре

اگر بدانيد همه چيز در تغيير است،
به هيچ چيز دل نمي بنديد.
اگر از مرگ نهراسيد،
چيزي نيست كه نتوانيد به دست آريدش.
سعي در تسلط بر آينده
مانند اين است كه بخواهيد يك شَبه، استاد نجاري شويد.
وقتي ابزار نجاري را در دست داريد،
ممكن است حتي دستتان را قطع كنيد.

Кто не боится смерти —
тому глупо грозить смертью.
Кто угрожает и наслаждается страхом —
ходит по краю пропасти,
как тарантул по краю ладони.
Кто приводит приговор в исполнение —
всегда будет правой рукой.
Кто дерзнёт заменить правую руку —
замахнётся на правила Большого Искусства.
Кто замахнётся на правила Большого Искусства —
наткнётся рукой на лезвие топора.

75

Семьдесят пять

وقتي ماليات ها زيادند،
مردم گرسنه مي مانند.
وقتي حكومت مختلف است،
مردم روحيه خود را از دست مي دهند.
به سود مردم عمل كنيد.
به آن ها اعتماد كنيد و تنهايشان بگذاريد.

Отчего народ голодает,
Оттого что налоги чрезмерны.
Вот почему народ голодает.
Народ выходит из подчинения,
потому что цари стремятся его подчинить.
Вот почему народ выходит из подчинения.
Люди не думают о смерти — поглощены заботой о жизни.
Вот почему смерть приходит внезапно.
Чем ниже ценишь жизнь,
тем выше цена каждого дня.

76

Семьдесят шесть

انسان نرم و لطيف زاده مي شود
و به هنگام مرگ خشك و سخت مي شود.
گياهان هنگامي كه سر از خاك بيرون مي آورند نرم و انعطاف پذيرند
و به هنگام مرگ خشك و شكننده.
پس هركه سخت و خشك است
مرگش نزديك شده
و هركه نرم و انعطاف پذير
سرشار از زندگي است.
سخت و خشك مي شكند.
نرم و انعطاف پذير باقي مي ماند.

Человек рождается слабым, гибким.
Умирает матёрым, окоченевшим.
Ростки пробиваются нежными, влажными,
уходят в землю твёрдыми, сухими.
Значит, сильное, упрямое — признаки смерти.
Слабое, уступчивое — признаки жизни.
Война без манёвра — обречена на провал.
Если дерево не гнётся — живёт до первой бури.
Прочное, крепкое — считает дни.
Мягкое, податливое — считает столетия.

77

Семьдесят семь

عملكرد تائو در جهان همانند كشيدن كمان است؛
دو سر كمان به پايين كشيده مي شود و ميانش بالا مي آيد؛
از زياد كم مي كند و به كم مي بخشد.
آنان كه سعي در تسلط دارند
و براي حفظ قدرت از زور استفاده مي كنند
و خلاف جهت تائو حركت مي كنند،
از كساني كه چيزي ندارند مي گيرند
و به كساني كه بيش از اندازه دارند، مي دهند.
فرزانه بي وقفه مي بخشد
زيرا آن چه دارد بي پايان است.
او بدون انتظار عمل مي كند
و هرگز تصور نمي كند بهتر از كسي است.

Небесное Дао подобно боевому луку.
Чем туже тетива — тем ниже верхняя тяга лука
и выше нижняя.
Выбери слабину —
ощутишь силу.
Чем тоньше искусство —
тем призрачней разница
меж верхом и низом
и сторонами света.
Небесное Дао избавляет от многого,
умножает малое.
Дао человека — другое.
Избавляет от малого, умножает многое.
Кто, имея многое и больше,
выберет лишнее?
Кто следует Дао.
Мудрый создаёт — и не использует,
побеждает — и не кичится.
Не наступает — потому не может оступиться.

78

Семьдесят восемь

هيچ چيز در اين جهان
چون آب، نرم و انعطاف پذير نيست.
با اين حال براي حل كردن آن چه سخت است
چيز ديگري ياراي مقابله با آب را ندارد.
نرمي بر سختي غلبه مي كند
و لطافت بر خشونت.
همه اين را مي دانند
ولي كمتر كسي به آن عمل مي كند.
فرزانه هنگام غم، آرام باقي مي ماند.
بدي به دل او راهي ندارد.
چون كمك كردن را ترك كرده
بزرگترين كمك مردم است.
كلام حقيقت متناقض به نظر مي رسد.

Нет уступчивей под небом,
чем простая вода.
Нет равного воде под небом
в преодолении твёрдого, прочного.
Слабый одолеет сильного,
мягкое одолеет твёрдое.
Любой знает эту правду.
Никто не признаёт её за истину.
Потому мудрый говорит:
кто принял к сердцу унижение государства —
становится государем,
кто вынес бремя безвластия —
становится властелином.
Голая правда похожа на чистое заблуждение.

79

Семьдесят девять

شكست يك فرصت است.
اگر ديگري را مقصر بداني،
پاياني براي مقصر دانستن ديگران وجود نخواهد داشت.
فرزانه به وظايفش عمل مي كند
و اشتباهاتش را اصلاح مي نمايد.
او آن چه ضروري است را به انجام مي رساند
و از ديگران چيزي طلب نمي كند.

После крупного разговора
остаются ссадины и уколы
вместо успокоения.
Мудрый бестрепетно сносит обиду,
не требует оправданий.
Молчаливый укор —
запасной колчан насилия.
Небесное Дао беспристрастно,
потому всегда на стороне отзывчивых.

80

Восемьдесят

اگر كشوري خردمندانه اداره شود،
ساكنانش خوشنود خواهند بود.
از دسترنج شان لذت مي برند
و از آن جايي كه خانه هايشان را دوست دارند
علاقه به سفر را از دست مي دهند.
ممكن است در اين كشور چند وسيله ي نقليه و قايق وجود داشته باشد
ولي به جايي نمي رود.
ممكن است انبارهاي ادوات جنگي وجود داشته باشند
ولي كسي از آن ها استفاده نمي كند.
مردم از خوراكشان لذت مي برند
و از زندگي با خانواده هايشان شادند.
تعطيلات را در باغچه هايشان سپري مي كنند
و از كمك به همسايگان خوشنود مي شوند.
حتي اگر كشور همسايه به قدري به آن ها نزديك باشد كه
صداي خروس ها يا پارس سگ هايشان را به سادگي بشنوند،
از اين كه بدون سفر كردن به كشور همسايه در سن پيري بميرند،
راضي اند.

В малом государстве мало людей.
Орудия сужают кругозор,
их следует оставить в стороне.
Нет смысла в путешествиях.
Лодки, колесницы жаждут покоя.
Воины любят мирный труд.
Лучше вязать узелки,
чем водить кистью по шёлку.
Пища проста, одежда удобна,
жилище уютно, жизнь радостна.
Сосед приветствует соседа,
слышит пение петуха за забором,
лай собаки.
Не идёт в гости,
спокойно встречает старость
и мирную смерть.

81

Восемьдесят один

كلام حقيقت عاري از آراستگي
و كلام آراسته از حقيقت خالي است.
خردمندان نيازي نمي بينند تا منظورشان را اثبات كنند؛
آنان كه سعي در اثبات نظرات شان دارند از خرد بويي نبرده اند.
فرزانه دارايي اي ندارد.
هرچه بيشتر به ديگران ياري مي رساند،
شادتر مي شود.
هرچه بيشتر به ديگران مي بخشد،
غني تر مي شود.
تائو بي اصرار و پافشاري، قوت مي بخشد.
فرزانه با رها كردن ميل به تسلط، رهبري مي كند.

Точное слово некрасиво.
Красивая речь неточна.
Добрый много не говорит.
Говорливый редко добродушен.
Знающий не ищет доказательств.
Доказательство — верный знак заблуждения.
Мудрый — избавлен от поклажи.
Что отдал — принадлежит ему навсегда.
Небесное Дао — глубина без поверхности.
Дела его безвредны, благотворны.
Дао мудрого — пламенное бездействие.