About Bilinguator

About


Bilinguator is a global online library of bilingual books in all possible language couples. Our website contains a wide variety of languages, authors, genres, and download formats: fb2, epub, pdf, txt and djvu. To start working with the service, just select the language couple you are interested in and click the “Search” button.

Bilinguator to globalna internetowa biblioteka książek dwujęzycznych we wszystkich możliwych parach językowych. Nasza witryna zawiera szeroką gamę języków, autorów, gatunków i formatów pobierania: fb2, epub, pdf, txt i djvu. Aby rozpocząć pracę z serwisem, wystarczy wybrać interesującą parę językową i kliknąć przycisk „Szukaj”.

Bilingual books is not our invention. There are plenty of publishing houses proposing bilingual books nowadays. But the range of available topics, genres, languages is always limited by their popularity and economic expediency. We intend to change it churning out the production of bilingual books.

Książki dwujęzyczne nie są naszym wynalazkiem. Obecnie na całym świecie jest wielu wydawców oferujących książki dwujęzyczne. Ale wybór tematów, gatunków, języków jest zawsze ograniczony ich popularnością i opłacalnością ekonomiczną. Chcemy to zmienić, masowo produktując książki dwujęzyczne.

Our mission

Nasza misja

Destruction of language barriers and popularization of foreign literature.

Przełamywanie barier językowych i popularyzacja literatury obcej.

What are bilingual books for?

Po co czytać książki dwujęzyczne?

Bilingual books are well suited for those who study foreign languages. They help to immerse yourself in the language environment and significantly replenish the vocabulary. By reading books of various genres, you can learn not only commonly used words, but also specialized terminology. In addition, reading texts in foreign languages expands your cultural horizons, helps to understand other peoples and the times in which they lived.

Książki dwujęzyczne są odpowiedne dla osób uczących się angielskiego i innych języków obcych. Pomagają zanurzyć się w środowisku językowym i znacznie poszerzyć słownictwo. Czytając książki różnych gatunków, możesz nauczyć się nie tylko popularnych słów, ale także specjalistycznej terminologii. Ponadto czytanie tekstów w językach obcych poszerza horyzonty kulturowe, pomaga zrozumieć inne narody i czasy, w których oni żyli.

What kinds of bilingual books do we offer?

Jakie książki dwujęzyczne oferujemy?

Our bilingual books are available in fb2, epub, pdf, txt and djvu formats for free. Besides, bilingual books in our online library differ by their structure:

Nasze książki są dostępne do pobrania w formatach fb2, epub, pdf, txt i djvu całkowicie za darmo. Oprócz formatów książek dwujęzycznych na naszej stronie różnią się one organizacją dwóch tekstów w książce:

  • Parallel bilingual books have parallel arrangement of two texts on the right and left sides, so that corresponding paragraphs in different languages are situated on the same level. Parallel bilingual books are often used in publishing poetry and song collections. In our website, they are marked as pdf cols
  • Bilingual books with alternating paragraphs in different languages. They look like pdf rows

  • Książki równoległe wyróżniają się równoległym ułożeniem dwóch tekstów po prawej i lewej stronie, dzięki czemu odpowiednie akapity w różnych językach znajdują się na jednym poziomie. Książki równoległe są często używane w wydawaniu poezji i śpiewników. Na naszej stronie internetowej są one oznaczone w następujący sposób: pdf cols
  • Książki z naprzemiennymi akapitami w różnych językach. Te książki są oznaczone w taki sposób: pdf rows

In our library, we try to form books in all possible versions and formats for greater convenience of readers.

W naszej bibliotece staramy się układać książki we wszystkich możliwych wersjach i formatach dla większej wygody naszych czytelników.

What languages are available?

Jakie języki są dostępne?

Our texts are available in English, Belarusian, Ukrainian, Polish, German, Bulgarian, Russian and other languages. The list of languages will be constantly updated. Stay tuned for updates in our social networks.

Nasze teksty są dostępne w językach angielskim, białoruskim, ukraińskim, polskim, niemieckim, bułgarskim, rosyjskim i innych. Zestaw języków będzie stale aktualizowana. Śledź aktualizacje w sieciach społecznościowych.

If some languages are represented on the website in single copies, then you can find them in the section “Books in the other languages”.

Jeśli niektóre języki są prezentowane na stronie jako pojedyncze egzemplarze, można je znaleźć w sekcji „Książki w innych językach”.